การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก


การอบรมและแสดงนิทรรศการ
การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก
ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-17.00 น

รับสมัครออนไลน์
https://forms.gle/gsShDUzASYGfR2Gq7