งานวิจัยและเอกสารเผยแพร่
 เชิญหาความสำราญครับ

พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 พันธุศาสตร์ประชากร
 Quantitative Genetics
The Genetics of Cattle [1] [more..]

เอกสารอ่านประกอบการผลิตโคเนื้อ
 กระบือ
 พันธุ์โคเนื้อ-โคนม
 โคพื้นเมืองไทย
 การตลาดโคเนื้อ
 โคขุนและคุณภาพซาก
 การจัดการด้านอาหารสำหรับโคเนื้อ
 การจัดการด้านการสืบพันธุ์ในโคเนื้อ
 การจัดการด้านการสืบพันธุ์ในโคนม
 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง

อื่นๆ
หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้าน animal breeding & genetic และแหล่งทุนยุโรป (Vacancies & Courses)