หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กับทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (15 ภาพ)


โครงการเชิญหรือแลกเปลี่ยนผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2567 "การประชุมการพัฒนาความร่วมมือของสถานประกอบการกับคณะเกษตรศาสตร์" ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 28 พฤษภาคม 2567 (36 ภาพ)


โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 2 โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร อบรมวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, 26 พฤษภาคม 2567 (32 ภาพ)


โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 2 โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร อบรมวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, 25 พฤษภาคม 2567 (33 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมเทียมโค รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 วิทยากร ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี ผศ.ดร.อารีรัตน์ ลุนผา รศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์ และดร.จิตราภรณ์ เยียนเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 พฤษภาคม 2567 (80 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมเทียมโค รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยอาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ ผู้เข้าอบรมมีทั้งข้าราชการ เจ้าของฟาร์มและกลุ่มเกษตรกร ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 16 พฤษภาคม 2567 (75 ภาพ)


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 5 (อุบลราชธานี) เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงปลาระบบไบโอฟล็อค (Biofloc) ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรคณะให้การต้อนรับ, 26 เมษายน 2567 (36 ภาพ)


โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช (อบรม 25-26 เมษายน 2567) วิทยากร ดร.นิมมานรดี พรหมทอง หัวหน้าภาควิชาพืชสวน ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล ผศ.ดร.ทินน์ พรหมโชติ และดร.เบญจพล ศรีทองคำ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน และนายรักเกียรติ แสนประเสริฐ นักวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (32 ภาพ)


กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากรชาวเกษตรทุกท่านร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 เมษายน 2567 (113 ภาพ)


กิจกรรมสื่อสารองค์กร ROADSHOW โดย ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการสื่อสารองค์กร คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหาร บุคลากรคณะ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มอบ., 3 เมษายน 2567 (17 ภาพ)


โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 1 โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร อบรมวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 รับจำนวน 250 คน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (70 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม, เจ้าที่ และศาลตา-ยาย หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานเกษตรอีสานใต้ เพื่อเป็นการไหว้ลาและขอบคุณที่ท่านได้ดูแลการจัดงานจนประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี, 14 มีนาคม 2567 (28 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16 (UBU–FoSTAT Food Innovation Contest 2024) ประจำปี พ.ศ.2567 รอบคัดเลือกแบบ online ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนวิชาการ และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปร่วมเป็นคณะกรรมการติดสิน และคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป (32 ภาพ)


โครงการ วมว. (โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย) โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นำโดย รศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม ผู้อำนวยการโครงการ เจ้าหน้าที่และนักเรียน เข้าศึกษาดูงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.กาญนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี หัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง นำเยี่ยมชมคณะ, 7 มีนาคม 2567 (86 ภาพ)


การประชุมสรุปงาน โครงการเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี เป็นประธานการประชุม และมีประธาน รองประธาน เลขานุการแต่ละฝ่าย เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 6 มีนาคม 2567 (16 ภาพ)


Total 958 Record : 64 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] Next>>