หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
ยานพาหนะ
ชื่อยานพาหนะ รุ่น รายละเอียด
TOYOTA Sport Rider3.0TOYOTA SportRider 3.0
ISUZU Rodeo2.5ISUZU RODEO 2.5 4WD (รถส่งน้ำ)
TOYOTA Commuter2.5TOYOTA 2.5 Commuter (รถตู้)
TOYOTA Cab4 2.5TOYOTA 2.5 Hilex Cab4 (สี่ประตู)
MAZDA Cab2.5MAZDA Bio Cab 2.5
ISUZU Mu-73.0ISUZU Mu-7 3.0
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP