หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักบริหารกิจกรรมรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2550 (50 ภาพ)


โครงการพัฒนาฟาร์มประจำปี 2550 ของนักศึกษาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ณ ฟาร์มประมง (50 ภาพ)


การทำคุณประโยชน์แก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, 2 มิถุนายน 2549 (70 ภาพ)


การศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ชลบรี ระยอง, 19 กันยายน 2548 (19 ภาพ)


บรรยายพิเศษจาก บ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) แก่นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 15 กันยายน 2548 (16 ภาพ)


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548 คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมมันปลา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2548 (42 ภาพ)


พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2546 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (36 ภาพ)


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2546 ณ คณะเกษตรศาสตร์, 29 พฤษภาคม 2546 (38 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดไม้ดอกไม้ประดับ" (25 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2545 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 17 ธันวาคม 2545 (28 ภาพ)


ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2545 กิจกรรมการละลายพฤติกรรม ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 30 พฤษภาคม 2545 (37 ภาพ)


การศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ (11 ภาพ)


งานรับปริญญาประจำปี 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 พฤศจิกายน 2544 (6 ภาพ)


บัณฑิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอกพืชไร่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย และ บัณฑิตระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย ระดับดีเด่น, 21 มิถุนายน 2562 (8 ภาพ)


รายวิชา 1205362 ความปลอดภัยของอาหารและระบบประกันคุณภาพ นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหารเข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้จริงในอุตสาหกรรมอาหารต่อไป (49 ภาพ)


Total 376 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ] Next>>