หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ Mr. Khamsavang Sombounkhanh ผู้อำนวยการวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก (Champasak Agriculture and Forestry College) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในโอกาสนี้ ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นำเสนอรายงานความร่วมมือทางวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2567 โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงต่างประเทศในการพัฒนาด้านวิชาการแก่อาจารยของวิทยาลัยฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ การสร้างศูนย์เรียนรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปัจจุบัน อาจารย์สาขาประมงของวิทยาลัยฯจำนวน 2 คนจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะเกษตรศาสตร์ ศิษย์เก่าสาขาประมงจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานภายใต้โครงอาสาสมัครเพื่อนไทย กระทรวงต่างประเทศ (42 ภาพ)


หลักสูตร วท.บ.(เกษตรวิศว์อัจฉริยะ) แนะแนวและประชาสัมพันธ์หล้กสูตร ให้กับน้องๆ ปวช ปวส วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 (10 ภาพ)


หลักสูตร วท.บ.(เกษตรวิศว์อัจฉริยะ) แนะแนวและประชาสัมพันธ์หล้กสูตร ให้กับน้องๆ ปวช ปวส วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 (5 ภาพ)


กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยภาควิชาพืชสวน วันที่ 26 มิย 66 (55 ภาพ)


กิจกรรมครูพี่เลี้ยง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก (2559-2565) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม -22 สิงหาคม 2565 โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ รศ.ธนาทิพย์ แหลมคม ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ และ ผศ.ดร. อัจฉรา จุฑาเกตุ ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาประมง วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้แผนการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยฯสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน การและนำเสนองานก่อนจบการศึกษา สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาประมง ให้มีประสิทธิภาพ เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency) กระทรวงต่างประเทศ ได้ส่งมอบให้วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก โดยมี ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ (152 ภาพ)


บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์สุกรพ่อพันธุ์จำนวน 1 ตัว และสกรแม่พันธุ์ (สาวทดแทน) จำนวน 10 ตัว มูลค่า 199,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการสังคมของคณะเกษตรศาสตร์ โดยในพิธีประกอบด้วยผู้แทนของ CPF คุณจตุรงค์ โยธารัก รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมทีมงาน และผู้แทนของคณะเกษตรศาสตร์ ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมทีมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ (17 ภาพ)


ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์ UBU คุณยงยุทธ และคุณจักรพงษ์ APM solution จากสต๊อกโฮห์ม ณ มหาสารคาม (Stockholm @Mahasarakam) ให้ความอนุเคราะห์พ่อพันธุ์แพะพันธุ์บอร์ แชมเปี้ยน มูลค่า 35,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสังคมของคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันท์ เป็นผู้แทนคณะในการรับมอบ วันที่ 22 พ.ค. 2565 (6 ภาพ)


วิพากษ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 เมษายน 2565 (8 ภาพ)


อาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง (National University of Battambang) ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวน 3 คน และปริญญาเอกจำนวน 1 คน ในสาขาสัตวศาสตร์ ภายใต้โครงการ Partnership Agreement for Higher Education Improvement Project โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก (2 ภาพ)


นักศึกษา บุคคลากรคณะเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สนามบินอุบลราชธานี ร่วมกันปลูกอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ สนามบินอุบลราชธานี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (28 ภาพ)


นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้ วิชาการตกแต่งสสถานที่และการจัดสวน บุคคลากรคณะเกษตรศาสตร์และสำนักวิทยบริการ ร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง โดยร่วมกันปลูกกล้วยไม้แดงอุบล ณ พื้นที่รอบสำนักวิทยบริการ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (32 ภาพ)


แนะนำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโครงการค่ายเตรียมความพร้อม ประจำปี 2564 (15 ภาพ)


สอบสัมภาษณ์โควต้ารับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 เมษายน 2564 (28 ภาพ)


นักเรียนในโครงการโควต้ารับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าเยี่ยมชมฟาร์มอัจฉริยะ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 เมษายน 2564 (46 ภาพ)


รายการโทรทัศน์ “NBT วิถีไทย” ได้เข้าบันทึกเทปการสัมภาษณ์ประกอบภาพบรรยาย, ผลงานนักศึกษาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการผลิต ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด ผศ.ดร.จิตตรา สิงห์ทอง และผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ ร่วมบันทึกเทปรายการด้วย, 1 ตุลาคม 2563 (21 ภาพ)


Total 88 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>