หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565, วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2566 (35 ภาพ)


เตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง EdPEx 300 วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุณฑริก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (16 ภาพ)


เตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง EdPEx 300 ปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11 ภาพ)


การเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ ครั้งที่ 3 ณ ห้องสัตตบุษย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 มิถุนายน 2566 (15 ภาพ)


การประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนปรับปรุง Improvement plan การดำเนินงานของคณะ ประจำปี 2565 (โครงการพี่เลี้ยง) ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร (14 ภาพ)


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พลิกโฉมสมรรถะบุคลากร และทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ EdPEx 300" ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 12 พฤษภาคม 2566 (64 ภาพ)


ประชุมโครงการให้ความรู้และคำปรึกษาตามเกณฑ์ EdPEx กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (18 ภาพ)


การประเมินตนเองคุณภาพกายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ศ.พญ.จามรี ธีรตกุล, พิศาล, รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย, ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ และนส.ทัศนีย์ สาคะริชานนท์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 พฤศจิกายน 2565 (49 ภาพ)


โครงการอบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Perfarmance Excellence: EdPEx) ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ ณ ห้องประชุมบุณฑริก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กันยายน 2565 (23 ภาพ)


การประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนปรับปรุง Improvement plan การดำเนินงานของคณะ ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร (12 ภาพ)


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร (17 ภาพ)


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร (9 ภาพ)


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร (14 ภาพ)


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร (5 ภาพ)


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร (9 ภาพ)


Total 68 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>