หน้าหลักคณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ | ภาควิชาพืชสวน | ภาควิชาสัตวศาสตร์ | สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร | สาขาวิชาประมง | สำนักงานเลขานุการ | สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง |
สำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ในการบริหารงาน และให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา มีเครื่อง มือ และอุปกรณ์อันทันสมัย เป็นศูนย์บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยสำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา อีกทั้งเป็นแหล่งบริการ ทางวิชาการแก่ชุมชน

หน่วยงานย่อย

งานการเงิน
งานคลังและพัสดุ
งานคลังและพัสดุ งานบริหารทั่วไป และงานบริหารบุคคล
งานบริการการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารบุคคล
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานแผนและงบประมาณ
งานแผนและงบประมาณ งานบริหารงานทั่วไป และงานบริหารบุคคล
งานพัฒนานักศึกษา
งานวิชาการ
งานวิเทศสัมพันธ์
งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานส่งเสริมการวิจัย และงานวิเทศสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ

บุคลากร

 

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP