หน้าหลักคณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ | ภาควิชาพืชสวน | ภาควิชาสัตวศาสตร์ | สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร | สาขาวิชาประมง | สำนักงานเลขานุการ | สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง |
สำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ในการบริหารงาน และให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา มีเครื่อง มือ และอุปกรณ์อันทันสมัย เป็นศูนย์บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยสำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา อีกทั้งเป็นแหล่งบริการ ทางวิชาการแก่ชุมชน

หน่วยงานย่อย

  • งานบริหารทั่วไป
  • งานบริหารบุคคล
  • งานคลังและพัสดุ
  • งานแผนและงบประมาณ
  • งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
  • งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • งานบริการการศึกษา
  • งานพัฒนานักศึกษา

บุคลากร

 
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP