ปฏิทินกิจกรรม

  • 2 ต.ค. 2566 - 12 ต.ค. 2566
    กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคต้น 1/2566
  • 22 ต.ค. 2566
    UBU KASET RUNNING : วิ่งชมฟาร์ม
  • 6 พ.ย. 2566
    วันเปิดภาคการศึกษา ภาคปลาย 1/2566

  AGGIE Media

 ข่าวสาร


 กิจกรรมเด่น

ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ นสพ. ดร. นนทกรณ์ อุรโสภณ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นายสรรัตน์ ปวริญญานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รววมทั้งนักวิชาการและบุคลากรของศูนย์ฯจำนวน 80 คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมระบบการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก (Aquaponics) ที่ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรสารสกัด ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดทำผลิตภัณฑ์จากงาเพื่อการจำหน่าย เพื่อที่จะได้นำเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับเกษตรและชุมชนภายใต้โครงการพระราชดำริในโอกาสต่อไป, 15 กันยายน 2566

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้บริหารด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชนจากสมาชิก 8 ประเทศของกลุ่ม BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ที่เข้ารับการอบรมภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy สำหรับกลุ่มประเทศบิมสเทค” ซึ่งดำเนินงานโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกลุ่มอินเดียศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์รับผิดชอบการดูงานด้านฟาร์มอัจฉริยะ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับฟังข้อมูลและเยี่ยมชมฟาร์มอัจฉริยะดังต่อไปนี้ การปลูปมะเขือเทศเชอรี่อุบลสวีทในโรงเรือนและควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะ การเลี้ยงปลาดุกในระบบไบโอฟลอคควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะ และรูปแบบการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก (Aquaponics) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มศรีไคออแกนิค บ้านโพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทำงานร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง 7-8 กันยายน 2566