English Language สายด่วนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ธีระพล บันสิทธิ์ โทรศัพท์ 045-353528 อีเมล์ dherapol@agri.ubu.ac.th  
  menu tree menu tree
<<     August 2014     >>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
 1 events 
ปฏิทินกิจกรรม
มุมธรรมะ
น้ำดื่มตรากันเกรา สะอาด สดชื่น
สภาคณบดีสาขาการเกษตร
ศูนย์สารสนเทศชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF: การปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย
เครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย
โครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์
 

 

 

useronline

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันชั้นนำในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อชุมชนท้องถิ่นในอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกลักษณ์ "ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
อัตลักษณ์นักศึกษา "สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์ "รู้รักและสามัคคี มีจิตสาธารณะ"
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดตั้งในลำดับที่ 19 เมื่อพ.ศ. 2533
คณะเกษตรศาสตร์: หนึ่งในคณะทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นนำ และอยู่ในเครือข่ายสภาคณบดี สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

อาจารย์และนักศึกษาสาขาประมงสำรวจข้อมูลทรัพยากรประมงและสภาพเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการ Assessing economic and welfare values of fish in the Lower Mekong Basin 2012-2015 ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือทางวิชาการกับ WorldFish สนง.พนมเปญ ได้รับงบประมาณจากACIAR ประเทศออสเตรเลีย และมีมหาวิทยาลัยในลุ่มน้ำโขงที่ร่วมโครงการได้แก่ Cantho University เวียดนาม Royal University of Phnom Penh (RUPP) กัมพูชา และมีนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก RUPP เข้าร่วมฝึกปฏิบัติ มิถุนายน 2557 visited (58)
สพร. กระทรวงต่างประเทศ มอบหมายให้ รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยเพื่อประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และประมง กระทรวงกสิกรรม สปป.ลาวและเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศ สปป.ลาว เรื่องโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์และห้องปฏิบัติการโรคปลาที่นครหลวงเวียงจันท์ ซึ่ง สพร.สนับสนุนให้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินการโครงการดังกล่าว มิถุนายน 2557 visited (71)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เตรียมงานจัดการประชุมนานาชาติ 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 26 สิงหาคม 2557 visited (32)
หนังสือพิมพ์กัมพูชาลงข่าวโครงการอบรมเกษตรกรจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ซึ่งจัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณจาก สพร. กระทรวงต่างประเทศ โดยมี รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นหัวหน้าโครงการ สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าว สถานฑูตไทยประจำกรุงพนมเปญจึงได้ประสานงาน เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เดินทางไปทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้านเกษตรที่กรุงพนมเปญในเดือนกันยายน 2557 และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย visited (116)


Previous Next
aggie QR code
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.agri.ubu.ac.th
aseanthailand QR code
สมาคมอาเซียนประเทศไทย www.aseanthailand.org
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ