English Language สายด่วนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ โทรศัพท์ 045-353528 อีเมล์ narinthorn.b@ubu.ac.th                                                                                                                                                                  คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ พัฒนาคน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                  คนรุ่นใหม่ หัวใจเกษตร พัฒนาประเทศ สู่เกษตร 4.0  
6.jpg
  menu tree menu tree
<<     January 2019     >>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
 0 events 
ปฏิทินกิจกรรม
วิดีโอแนะนำภาควิชา/สาขาวิชา
ภาควิชาพืชไร่
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาสัตวศาสตร์
สาขาประมง
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
เสียงพี่บัณทิต เล่าสู่น้องฟัง
คุณไพบูลย์ แก้วพวงดี ปธ.บริหาร บ. ยู-อโกร ปุ๋ยตรารถเก๋ง, ศิษย์เก่าชวนน้องเรียนเกษตร ม.อุบล
บทสัมภาษณ์ คุณวิวัฒน์ คล้ายแก้ว หัวหน่วย ธกส. อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ชวนน้องๆ เรียนเกษตร ม.อุบล
บทสัมภาษณ์ คุณภานุวัฒน์ ศรีมูล บริษัท ยูอโกร ปุ๋ยตรารถเก๋ง ศิษย์เก่า ชวนน้องๆ เรียนเกษตร ม.อุบล
สัมภาษณ์ คุณยงยุทธ์ แดนพันธ์ ปธ.บริษัท VR Agro มหาสารคาม ศิษย์เก่า รุ่น 12 ชวนน้องเรียนเกษตร ม.อุบล
พี่บัณฑิตชวนน้องเรียนเกษตร
ณัฐกฤตา วงศ์ใหญ่ ศิษย์เก่าประมง ซึ่งได้ทุนเรียน AIT และทำงานที่ต่างประเทศ เชิญชวนน้องๆ เรียนเกษตร ม.อุบล
ว่าที่ร้อยตรีนุกูล อริกุล ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ เชิญชวนน้องๆ เรียนเกษตร ม.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สภาคณบดีสาขาการเกษตร
TQF: การปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย
เครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย
 

 

 

useronline

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "เป็นสถาบันชั้นนำในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อชุมชนท้องถิ่นในอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน"

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกลักษณ์ "ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"
อัตลักษณ์นักศึกษา "สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์ "รู้รักและสามัคคี มีจิตสาธารณะ"
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดตั้งในลำดับที่ 19 เมื่อพ.ศ. 2533
คณะเกษตรศาสตร์: หนึ่งในคณะทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นนำ และอยู่ในเครือข่ายสภาคณบดี สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

สารแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

      ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ทุกท่าน วันนี้ภาพแห่งความสำเร็จได้ปรากฏขึ้นแล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมาในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาอุบลราชธานี ทุกท่านได้ตั้งใจทุ่มเท พลังกาย พลังใจ ผลักดันตนเองผ่านเกมการศึกษา ทั้งในสภาพจริงและเหตุการสมมุติ จนได้รับเครื่องหมายรับรองคุณสมบัติที่เราเรียกกันว่า “ปริญญา” ที่ให้ไว้เป็นสัญลักษณ์สำหรับผู้ที่ครบพร้อมตามเงื่อนไข ความสำเร็จในวันนี้นอกจาก “บัณฑิต” จะได้รับเต็มๆ แล้ว คนเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ร่วมยินดีด้วย จึงเป็นสิ่งที่งดงามที่ใครๆ ก็ต่างร่วมยินดี หลังจากจบวันนี้แล้วทุกท่านก็ต้องเดินเข้าสู่โหมดของคนทำงาน ประกอบอาชีพอย่างเต็มภาคภูมิ จะตรงตามสาขาหรือไม่ก็สุดแท้แต่โอกาส ประกอบอาชีพอะไรก็ได้ที่สุจริต สวยงามทางจริยธรรม หาเลี้ยงครอบครัวได้ ดูแลพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อตอบแทนท่านให้ดีที่สุด รวมถึงลูกหลานคนข้างหลังที่จะตามมาในอนาคต เป็นคนดีของสังคม รักท้องถิ่น รักประเทศชาติ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม โดยเฉพาะวงการเกษตร บัณฑิตของเราควรตระหนักและใส่ใจในการช่วยอุ้มชูดูแล แบ่งปันเกษตรกร ให้มีโอกาสมากยิ่งๆ ขึ้น นำใช้วิชาความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และขอถือโอกาสนี้อำนวยอวยพรให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน จงประสบความสำเร็จในด้านการงาน อาชีพ ครอบครัว มีพลานามัยแข็งแรง ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป มีโอกาสก็กลับมาเยี่ยมคณะของเรา ขอให้ทุกคนโชคดี
ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ธันวาคม 2561
ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสวัสดีปีใหม่ และเรียนเชิญเป็นประธานที่ปรึกษางานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ทราบถึงรายละเอียดการจัดงานรวมทั้งความก้าวหน้าของการเตรียมงานในครั้งนี้ visited (46)
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสภาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยระบบโควตาขยายโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 มกราคม 2562 visited (66)
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 มกราคม 2562 visited (43)

การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาองค์กร (2/2)
More..


      งานบริหารบุคคล      งานพัสดุ      งานจัดซื้อจัดจ้าง      งานการเงิน      งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม      งานด้านอื่น ๆ

 

Previous Next
aggie QR code
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.agri.ubu.ac.th
aseanthailand QR code
สมาคมอาเซียนประเทศไทย www.aseanthailand.org
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ