คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "เป็นสถาบันชั้นนำในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อชุมชนท้องถิ่นในอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน"

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เอกลักษณ์ "ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"
   อัตลักษณ์นักศึกษา "สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์ "รู้รักและสามัคคี มีจิตสาธารณะ"
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดตั้งในลำดับที่ 19 เมื่อพ.ศ. 2533
คณะเกษตรศาสตร์ : หนึ่งในคณะทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นนำ และอยู่ในเครือข่ายสภาคณบดี สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

สารคณบดีถึงน้องใหม่เกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2562

      ในนามของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคน ขอต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกคนเข้าสู่ครอบครัวคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยความยินดียิ่ง วันนี้พวกเราต้องปรับตัวกัน พวกเรามีสถานะเป็นนักศึกษาไม่ใช่นักเรียนอีกแล้ว นั่นหมายถึงว่า เราต้องดูแลตัวเองมากขึ้น ต้องจัดการวางแผนเวลาเพื่อการศึกษา กิจกรรม และการดำเนินชีวิตด้วยตนเอง ชีวิตต่อจากนี้จะมีสิ่งใหม่ๆ ให้ศึกษาเรียนรู้มากมาย แต่ทั้งนี้น้องใหม่ต้องใช้วิจารณญาณในการพินิจพิจารณาและไตร่ตรองที่รอบครอบมากยิ่งขึ้น
      ในทุกปีจะกล่าวย้ำเสมอว่า วันนี้น้องใหม่ทุกคนเดินทางมาได้เพียงราวกึ่งหนึ่งของระยะทางแห่งชีวิตเท่านั้น หนทางข้างหน้าของน้องใหม่ยังคงอีกยาวไกล จึงอยากให้น้องใหม่ใช้เวลาศึกษาหาความรู้และฝึกฝนทักษะชีวิต ณ ที่แห่งนี้ ขอให้หยิบจับ ไขว่คว้าเอาแต่สิ่งดีงามไว้ใส่ตน ในฐานะและหน้าที่ของนักศึกษา เราจะต้องตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ใช้ความคิดความอ่านในการเสริมสร้างตัวเองให้เป็นบุคคลที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ ความรอบรู้ และปัญญา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น “บัณฑิต” ที่ดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต
      โลกในยุคปัจจุบันและอนาคตเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ขอให้เป็นผู้ตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ขออวยพรให้น้องใหม่ทุกคน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีกำลังกาย ใจ และความคิดอันเต็มเปี่ยม เพื่อการศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเอง และประสบความสำเร็จในการศึกษาตามที่ได้มุ่งหวังไว้

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
มิถุนายน 2562

 NEWS