English Language สายด่วนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ธีระพล บันสิทธิ์ โทรศัพท์ 045-353528 อีเมล์ dherapol.b@ubu.ac.th  
  menu tree menu tree
<<     October 2015     >>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 2 events 
ปฏิทินกิจกรรม
มุมธรรมะ
น้ำดื่มตรากันเกรา สะอาด สดชื่น
สภาคณบดีสาขาการเกษตร
ศูนย์สารสนเทศชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF: การปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย
เครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย
โครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์
 

 

 

useronline

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันชั้นนำในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อชุมชนท้องถิ่นในอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกลักษณ์ "ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
อัตลักษณ์นักศึกษา "สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์ "รู้รักและสามัคคี มีจิตสาธารณะ"
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดตั้งในลำดับที่ 19 เมื่อพ.ศ. 2533
คณะเกษตรศาสตร์: หนึ่งในคณะทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นนำ และอยู่ในเครือข่ายสภาคณบดี สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะที่ปรึกษา MRC ภายใต้โครงการ BIORA กรุงพนมเปญ กัมพูชา 16-24 กันยายน 2558 visited (45)
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ในหัวข้อ “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และการผลิตเชื้อราปฏิปักษ์เพื่อควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ภายใต้โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพอาชีพการเกษตรสำหรับเกษตรกรวัยทอง “ให้กับกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดยโสธร จำนวน 50 ราย ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จังหวัดยโสธร visited (44)
สาขาวิชาประมงและนักศึกษาได้ร่วมวางแผน เตรียมงาน และ แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมงให้กับโรงเรียนนายมวิทยาคาร และ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 visited (89)

รายการมองรอบทิศ NBT อุบลฯ นำเสนอกวยจั๊บอุบลสำเร็จรูป นวัตกรรมใหม่ ม.อุบลฯ (15 กันยายน 2558)
"มะเขือเทศสีดาสายพันธุ์ใหม่" ผลงานวิจัยของ อาจารย์บุญส่ง เอกพงษ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่พัฒนามะเขือเทศสีดาทั่วไปให้ทนต่ออากาศร้อน ต้านทานโรคต่างๆ ได้ดี จนสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ และตลอดทั้งปี

 

Previous Next
aggie QR code
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.agri.ubu.ac.th
aseanthailand QR code
สมาคมอาเซียนประเทศไทย www.aseanthailand.org
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ