English Language สายด่วนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ธีระพล บันสิทธิ์ โทรศัพท์ 045-353528 อีเมล์ dherapol@agri.ubu.ac.th  
  menu tree menu tree
<<     July 2014     >>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
 1 events 
ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมวันนี้
1. ประชุมกรรมการคณะ
มุมธรรมะ
น้ำดื่มตรากันเกรา สะอาด สดชื่น
สภาคณบดีสาขาการเกษตร
ศูนย์สารสนเทศชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF: การปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ห้องสมุดดิจิทัลเกษตรไทย
เครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย
โครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์
 

 

 

useronline

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันชั้นนำในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อชุมชนท้องถิ่นในอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกลักษณ์ "ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
อัตลักษณ์นักศึกษา "สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์ "รู้รักและสามัคคี มีจิตสาธารณะ"
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดตั้งในลำดับที่ 19 เมื่อพ.ศ. 2533
คณะเกษตรศาสตร์: หนึ่งในคณะทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นนำ และอยู่ในเครือข่ายสภาคณบดี สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

ผศ.กาญจนา พยุหะ และ อาจารย์ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ ได้ร่วมประชุมประจำปีในโครงการ Assessing Economic and Welfare Values of Fish in the LMB ซึ่งสนับสนุนโดย ACIAR กรุงพนมเปญ, 22 กรกฎาคม 2557
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ลงข่าวโครงการฝึกอบรมเกษตรกรกัมพูชา จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับงบประมาณจาก สพร. กระทรวงต่างประเทศ
อาจารย์ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชาประมง เดินทางสำรวจความสัมพันธุ์ทางวิวัฒนาการของปลาหลดและปลากระทิงในภาคเหนือและภาคกลาง ร่วมกับ Mr. Jamsari นักศึกษา จาก มหาวิทยาลัย USM ประเทศมาเลเซีย 16-25 มิถุนายน 2557
สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ "กิจกรรมนักศึกษารุ่นใหม่" และ "กิจกรรมนักศึกษาเทอมต้น" ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์
งานเลี้ยงน้ำชา ขอบคุณ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริพร เกตุงาม และคณะฯ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยนวัตกรรม ข้าวเจ้าหอมวาริน (Jasmine IR57514) จากงาน มอบ. วิจัย การประชุมวิชาการครั้งที่ 8 " การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : บทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม" (เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557) ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 24 กรกฏาคม เวลา 14.30 น.


Previous Next
aggie QR code
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.agri.ubu.ac.th
aseanthailand QR code
สมาคมอาเซียนประเทศไทย www.aseanthailand.org
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ