หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างหน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1นางกินรี เจริญผล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
2นางขนิษฐา พระสุพรรณ์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ
3นางนงนิตย์ ครองก่ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
4นางพยอม บุญมั่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
5นางลักขณา จำเริญ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
6นางสุจิตร อุตรมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
7นายจิรเสกข์ อินทนิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
8นางสาวอุไร ศรีสำอางค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
9นางพิมลพรรณ อุ่นเจริญ พนักงานพัสดุ ระดับ 3
10นายสมศักดิ์ บุราเลข พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3
11นางสุนี ศรีเสน่ห์ พนักงานธุรการ ระดับ 2
12นายสุรชัย ราตรี พนักงานทั่วไป ระดับ 1
13นายอนันต์ วันทา พนักงานธุรการ ระดับ 3
14นายอานุภาพ บังสี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3
15นางอุไรวรรณ บัวสอน พนักงานธุรการ ระดับ 3
16นายสิทธิชัย โสภา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
17นางอารี จันทร์มี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
18นางสาวคนิถา หาญศึก ปฏิบัติงานห้องสมุด
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP