หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างภาควิชา/สาขาวิชา : สำนักงานเลขานุการ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1นางกัลยา ธีระพงษ์ธนากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
2นางกินรี เจริญผล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
3นางขนิษฐา พระสุพรรณ์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ
4นางนงนิตย์ ครองก่ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5นางนวลวรรณ แสนประเสริฐ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
6นางเบญจมาศ บุญเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
7นางพยอม บุญมั่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
8นางลักขณา จำเริญ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
9นางสุจิตร อุตรมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
10นายจิรเสกข์ อินทนิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
11นางสาวอุไร ศรีสำอางค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
12นางพิมลพรรณ อุ่นเจริญ พนักงานพัสดุ ระดับ 3
13นายสมศักดิ์ บุราเลข พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3
14นางสุนี ศรีเสน่ห์ พนักงานธุรการ ระดับ 2
15นายสุรชัย ราตรี พนักงานทั่วไป ระดับ 1
16นายอนันต์ วันทา พนักงานธุรการ ระดับ 3
17นายอานุภาพ บังสี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3
18นางอุไรวรรณ บัวสอน พนักงานธุรการ ระดับ 3
19นายสิทธิชัย โสภา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
20นางอารี จันทร์มี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
21นางสาวคนิถา หาญศึก ปฏิบัติงานห้องสมุด

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP