หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างภาควิชา/สาขาวิชา : สำนักงานเลขานุการ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1นางกัลยา ธีระพงษ์ธนากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
2นางกินรี เจริญผล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
3นางขนิษฐา พระสุพรรณ์ บุคลากรชำนาญการ
4นางนงนิตย์ ครองก่ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5นางนวลวรรณ แสนประเสริฐ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
6นางเบญจมาศ บุญเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
7นางพยอม บุญมั่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
8นางลักขณา จำเริญ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
9นางสุจิตร อุตรมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
10นางสาวอุไร ศรีสำอางค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
11นางพิมลพรรณ อุ่นเจริญ พนักงานพัสดุ ระดับ 3
12นายสมศักดิ์ บุราเลข พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3
13นางสุนี ศรีเสน่ห์ พนักงานธุรการ ระดับ 2
14นายสุรชัย ราตรี พนักงานทั่วไป ระดับ 1
15นายอนันต์ วันทา พนักงานธุรการ ระดับ 3
16นายอานุภาพ บังสี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3
17นางอุไรวรรณ บัวสอน พนักงานธุรการ ระดับ 3
18นายสิทธิชัย โสภา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
19นางอารี จันทร์มี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
20นางสาวคนิถา หาญศึก ปฏิบัติงานห้องสมุด
21นายบรรพต คชประชา ปฏิบัติงานนักวิชาการอุดมศึกษา
22นางสาวสุพัตรา ไชยสิทธิ์ ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP