หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างภาควิชา/สาขาวิชา : สำนักงานเลขานุการ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นาง กัลยา ธีระพงษ์ธนากรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
2นาง กินรี เจริญผลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
3นาง ขนิษฐา พระสุพรรณ์บุคลากร ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
4นาย จักรพันธ์ โม่สันทดผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานเลขานุการ
5นาง นงนิตย์ ครองก่ำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
6นาง นวลวรรณ แสนประเสริฐนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
7นาย บรรพต คชประชานักวิชาการเกษตรสำนักงานเลขานุการ
8นาง เบญจมาศ บุญเจริญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
9นาง พยอม บุญมั่นนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
10นาง พิมลพรรณ อุ่นเจริญพนักงานพัสดุ ระดับ 2สำนักงานเลขานุการ
11นาง ลักขณา จำเริญนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
12นาย สมศักดิ์ บุราเลขพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2สำนักงานเลขานุการ
13นาย สิทธิชัย โสภาผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานเลขานุการ
14นาง สุจิตร อุตรมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
15นาง สุนี ศรีเสน่ห์พนักงานธุรการ ระดับ 1สำนักงานเลขานุการ
16นาย สุรชัย ราตรีพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานเลขานุการ
17นาย อนันต์ วันทาพนักงานธุรการ ระดับ 2สำนักงานเลขานุการ
18นาย อานุภาพ บังสีพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2สำนักงานเลขานุการ
19นาง อารี จันทร์มีผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานเลขานุการ
20นางสาว อุไร ศรีสำอางค์ผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานเลขานุการ
21นาง อุไรวรรณ บัวสอนพนักงานธุรการ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP