หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างหน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1นางกินรี เจริญผล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
2นางขนิษฐา พระสุพรรณ์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ
3นางนงนิตย์ ครองก่ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
4นางพยอม บุญมั่น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
5นางสุจิตร อุตรมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
6นายจิรเสกข์ อินทนิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
7นายปิยะพงษ์ แก้วคำ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
8นางสาววนิดา เนื้ออ่อน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
9นายอภิสิทธิ์ ชาวกล้า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
10นางสาวอุไร ศรีสำอางค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
11นางพิมลพรรณ อุ่นเจริญ พนักงานพัสดุ ระดับ 3
12นายสมศักดิ์ บุราเลข พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3
13นายอานุภาพ บังสี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3
14นางอุไรวรรณ บัวสอน พนักงานธุรการ ระดับ 3
15นายสิทธิชัย โสภา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
16นางอารี จันทร์มี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
17นางสาวคนิถา หาญศึก ปฏิบัติงานธุรการ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP