หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3 พฤษภาคม 2567 (108 ภาพ)


กิจกรรมสื่อสารองค์กร ROADSHOW โดย ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการสื่อสารองค์กร คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหาร บุคลากรคณะ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มอบ., 3 เมษายน 2567 (17 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับนายคอนสะหวัน วันนะวง เลขาธิการสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่นำผู้ประกอบการด้านการเลี้ยงสัตว์จากแขวงจำปาสัก มาประชุมร่วมกับอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้ประกอบการด้านการเลี้ยงสัตว์ในแขวงจำปาสักและคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำปาสัก มีการติดต่อประสานงานด้านการบริการวิชาการกับคณะเกษตรศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่อง ในการจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2566 ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ในการประชุมครั้งนี้ผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2567 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 กุภาพันธ์ 2567 (32 ภาพ)


เตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง EdPEx 300 วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุณฑริก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (16 ภาพ)


งานบริการการศึกษา เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ กับงานรับเข้ามหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม และโรงเรียนศรีสุขวิทยา จังหวัดสุรินทร์ จำนวนกว่า 200 คน, วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 (10 ภาพ)


ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ นสพ. ดร. นนทกรณ์ อุรโสภณ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นายสรรัตน์ ปวริญญานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รววมทั้งนักวิชาการและบุคลากรของศูนย์ฯจำนวน 80 คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมระบบการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก (Aquaponics) ที่ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรสารสกัด ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดทำผลิตภัณฑ์จากงาเพื่อการจำหน่าย เพื่อที่จะได้นำเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับเกษตรและชุมชนภายใต้โครงการพระราชดำริในโอกาสต่อไป, 15 กันยายน 2566 (65 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้บริหารด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชนจากสมาชิก 8 ประเทศของกลุ่ม BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ที่เข้ารับการอบรมภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy สำหรับกลุ่มประเทศบิมสเทค” ซึ่งดำเนินงานโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกลุ่มอินเดียศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์รับผิดชอบการดูงานด้านฟาร์มอัจฉริยะ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับฟังข้อมูลและเยี่ยมชมฟาร์มอัจฉริยะดังต่อไปนี้ การปลูปมะเขือเทศเชอรี่อุบลสวีทในโรงเรือนและควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะ การเลี้ยงปลาดุกในระบบไบโอฟลอคควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะ และรูปแบบการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก (Aquaponics) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มศรีไคออแกนิค บ้านโพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทำงานร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง 7-8 กันยายน 2566 (86 ภาพ)


คณะและหลักสูตรเกษตรวิศว์อัจฉริยะ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี (ผอ.ทัศน์พล เรืองศิริ) เพื่อให้ข้อมูลการรับเข้า ปีการศึกษา 2567 และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ทุกอำเภอ ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ อาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี (4 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (พืชไร่) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 สิงหาคม 2566 (95 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (พืชสวน) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 สิงหาคม 2566 (93 ภาพ)


สอบสัมภาษณ์ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 27 สิงหาคม 2566 (64 ภาพ)


พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (67 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (สัตวศาสตร์) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 (69 ภาพ)


บรรยากาศนั่งรถรางเข้าชมฟาร์ม ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 (17 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (เกษตรวิศว์อัจฉริยะ) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 (63 ภาพ)


Total 232 Record : 16 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>