หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวศาสตร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) Bachelor of science (Agriculture)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) B.Sc. (Agriculture)
หลักสูตร : 150 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มุ่งเน้นความสำคัญการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โคเนื้อ โคนม สุกร และสัตว์ปีก การขยายและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การรักษาโรคสัตว์ การจัดการผลผลิตจากสัตว์ อาหารสัตว์และโภชนศาสตร์สัตว์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์ม และจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการปศุสัตว์และการประมง การจัดการฟาร์มที่มุ่งเน้นสัตว์เศรษฐกิจ และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของประชากรในภูมิภาค


อ.นพพร ตันติศิรินทร์
หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์
บุคลากร »

  แนะนำภาควิชา

  รายวิชาที่เปิดสอน

 • สุขศาสตร์สัตว์
 • การปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์
 • กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 1
 • กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 2
 • พืชอาหารสัตว์และการจัดการ
 • โภชนศาสตร์สัตว์
 • โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
 • ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
 • สถิติเพื่อการวิจัยทางสัตวศาสตร์
 • สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก
 • การผลิตสัตว์ปีก
 • การผลิตสุกร
 • การผลิตโคเนื้อและโคนม
 • การผลิตแพะและแกะ
 • การจัดการผลผลิตจากสัตว์
 • สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน
 • ฝึกงาน 1
 • ฝึกงาน 2
 • สัมมนา
 • ปัญหาพิเศษ 1
 • ปัญหาพิเศษ 2
 • สหกิจศึกษา