หน้าหลักคณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ | ภาควิชาพืชสวน | ภาควิชาสัตวศาสตร์ | สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร | สาขาวิชาประมง | สำนักงานเลขานุการ | สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง |
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวศาสตร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) Bachelor of science (Agriculture)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) B.Sc. (Agriculture)
หลักสูตร : 150 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มุ่งเน้นความสำคัญการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โคเนื้อ โคนม สุกร และสัตว์ปีก การขยายและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การรักษาโรคสัตว์ การจัดการผลผลิตจากสัตว์ อาหารสัตว์และโภชนศาสตร์สัตว์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์ม และจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการปศุสัตว์และการประมง การจัดการฟาร์มที่มุ่งเน้นสัตว์เศรษฐกิจ และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของประชากรในภูมิภาค
  รายวิชาที่เปิดสอน
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โคเนื้อ โคนม สุกร และสัตว์ปีก
การขยายและปรับปรุงพันธุ์สัตว์
โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
การจัดการผลิตจากสัตว์
การป้องกันและรักษาโรคสัตว์
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มสัตว์


ผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์

บุคลากร

2.jpg  

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP