หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต B.Sc. (Fisheries)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) B.Sc. (Agriculture)
หลักสูตร : 150 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

   


รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม
ผู้ประสานงานสาขาวิชาประมง
บุคลากร »

  แนะนำสาขาวิชา

  รายวิชาที่เปิดสอน

  • แพลงก์ตอนวิทยา
  • การจัดการและวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับการประมง
  • ชีววิทยาประมง
  • พันธุ์ไม้น้ำ
  • พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
  • โภชนศาสตร์สัตว์น้ำเบื้องต้น
  • โรคสัตว์น้ำ
  • การจัดการประมง
  • พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ