หน้าหลักคณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ | ภาควิชาพืชสวน | ภาควิชาสัตวศาสตร์ | สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร | สาขาวิชาประมง | สำนักงานเลขานุการ | สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง |
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต B.Sc. (Fisheries)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) B.Sc. (Agriculture)
หลักสูตร : 150 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
 รายวิชาที่เปิดสอน
การจัดการทรัพยากรประมง
ชีววิทยาทางการประมง
การจัดการอาหารสัตว์น้ำ
การเพาะเลี้ยงและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
การจัดการเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและภาวะมลพิษในแหล่งน้ำ
เทคโนโลยีการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง
บุคลากร

แนะนำสาขาวิชาประมงสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
1.jpg

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP