หน้าหลักคณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ | ภาควิชาพืชสวน | ภาควิชาสัตวศาสตร์ | สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร | สาขาวิชาประมง | สำนักงานเลขานุการ | สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง |
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร Bachelor of Science Program in Food Technology
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) Bachelor of Science (Food Technology)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) B.Sc. (Food Technology)
หลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
กิจกรรม
ประมวลรายวิชา


ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ

บุคลากร

แนะนำสาขาวิชาประมงสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
1.jpg

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP