หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการอาหาร Bachelor of Science Program in Food Technology
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) Bachelor of Science (Food Technology)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) B.Sc. (Food Technology)
หลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

   สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology) ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และเอก) โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตทุกระดับมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ พร้อมกับได้เรียนรู้เนื้อหาที่มีความทันสมัย เช่น นาโนเทคโนโลยีในอาหารแปรรูป เทคโนโลยีการพิมพ์อาหาร 3 มิติ อาหารแปรรูปจากโปรตีนทางเลือก การใช้ประโยชน์จากของผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ตลอดจนเพิ่มเนื้อหาการประยุกต์เทคโนโลยีการอาหารกับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน (Indigenous Food) ซึ่งเป็นตัวอย่างสำคัญหนึ่งของอาหารฟังก์ชันที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพและมีมูลค่าทางการตลาดที่สูง อันเป็นการเพิ่มพูนมุมมองของผู้เรียนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการอาหารให้เกิดนวัตกรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงให้กับอาหารพื้นบ้าน ทั้งนี้คณาจารย์และนักวิชาการของสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มีความรู้และประสบการณ์ตลอดจนเครือข่ายกับภาคเอกชน ซึ่งพร้อมถ่ายทอดให้กับนักศึกษา และผู้ประกอบการผลิตอาหาร ผ่านช่องทางของศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารพื้นบ้าน และภาคีต่างๆ


รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
บุคลากร »

  แนะนำภาควิชา

  รายวิชาที่เปิดสอน

  • การจำลองทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารพื้นเมืองแปรรูป
  • หลักการแปรรูป และวิศวกรรมอาหาร
  • เคมีอาหารและการวิเคราะห์
  • จุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร
  • นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • การควบคุมคุณภาพและระบบประกันคุณภาพอาหาร
  • การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร สุขลักษณะและโรงงานอาหารอัจฉริยะ
  • อาหารเพื่อสุขภาพ และโภชนาการกับสุขภาพ
  • วิชาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เช่น โปรตีนแห่งอนาคต ขนมไทย เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์นมและเนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ แป้งปลอดกลูเตนและสตาร์ซ การหมัก การใช้ผลผลได้และวัสดุเศษเหลือ