หน้าหลักคณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ | ภาควิชาพืชสวน | ภาควิชาสัตวศาสตร์ | สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร | สาขาวิชาประมง | สำนักงานเลขานุการ | สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง |
   สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่การเกษตรของมหาวิทยาลัย มีพื้นที่แปลงทดลองการเกษตรประมาณ 3,928 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาคารปฏิบัติงาน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนต่าง ๆ ที่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์อันทันสมัย เป็นศูนย์บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยสำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา อีกทั้งเป็นแหล่งบริการทางวิชาการแก่ชุมชน
 งานบริการ
งานไร่ฝึกทดลอง
- พืชไร่
- พืชสวน
- สัตวศาสตร์
- อุตสาหกรรมเกษตร
- ประมง
- จักรกลการเกษตร
งานห้องปฏิบัติการกลาง
- งานปฏิบัติการพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ ประมง
- งานปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร
- งานปฏิบัติการสารสนเทศการเกษตรและคอมพิวเตอร์


อ.ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ

บุคลากร

 งานบริการ
   บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง อาหารสัตว์ ดินและพืช
   ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง
3.jpg  

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP