หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) Bachelor of science (Agriculture)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) B.Sc. (Agriculture)
หลักสูตร : 140 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

   ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับการผลิตพืชได้หลากหลายชนิด พืชสวนก็จัดเป็นกลุ่มพืชชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน จะเห็นได้จากผลผลิตทางพืชสวนสามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ เช่น มะม่วง ทุเรียน ลำไย และกล้วยไม้ เป็นต้น การพัฒนาวงการพืชสวนมีมาอย่างยาวนาน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาวงการพืชสวนของประเทศและภูมิภาคอาเซียนมามากว่า 30 ปีแล้ว ซึ่งหน้าที่หลักของภาควิชาพืชสวน คือ การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพืชสวนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนวงการพืชสวนในระดับประเทศและนานาชาติ ปัจจุบันภาควิชาพืชสวนได้ทำการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
  • ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเอกพืชสวน
  • ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเอกพืชสวน
  • ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเอกพืชสวน
  • ภายใต้หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรนั้น นักศึกษาสามารถศึกษาและวิจัยในส่วนที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษได้อีก 5 สาขาย่อย ได้แก่
  • สาขาการผลิตผัก การผลิตไม้ผล การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และการผลิตพืชสมุนไพร
  • สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิทยาการเมล็ดพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชสวน
  • สาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
  • สาขาการออกแบบทางภูมิทัศน์
   บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาพืชสวน สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ได้แก่ เกษตรกร นักวิชาการเกษตร นักปรับปรุงพันธุ์พืช นักออกแบบจัดสวน ผู้จัดจำหน่ายพันธุ์ไม้ ข้าราชการในหน่วยงานรัฐบาล (กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์วิจัยพืชสวน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) พนักงานในบริษัทเอกชน (เคมีเกษตร เมล็ดพันธุ์ สวนพฤกษศาสตร์ ธนาคาร สื่อสารมวลชน) และมูลนิธิที่เกี่ยวกับการเกษตร เช่น มูลนิธิโครงการหลวง เป็นต้น