หน้าหลักคณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ | ภาควิชาพืชสวน | ภาควิชาสัตวศาสตร์ | สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร | สาขาวิชาประมง | สำนักงานเลขานุการ | สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง |
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) Bachelor of science (Agriculture)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) B.Sc. (Agriculture)
หลักสูตร : 140 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
   ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับการผลิตพืชได้หลากหลายชนิด พืชสวนก็จัดเป็นกลุ่มพืชชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน จะเห็นได้จากผลผลิตทางพืชสวนสามารถจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ เช่น มะม่วง ทุเรียน ลำไย และกล้วยไม้ เป็นต้น การพัฒนาวงการพืชสวนมีมาอย่างยาวนาน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาวงการพืชสวนของประเทศและภูมิภาคอาเซียนมามากว่า 30 ปีแล้ว ซึ่งหน้าที่หลักของภาควิชาพืชสวน คือ การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพืชสวนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนวงการพืชสวนในระดับประเทศและนานาชาติ ปัจจุบันภาควิชาพืชสวนได้ทำการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
  • ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเอกพืชสวน
  • ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเอกพืชสวน
  • ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเอกพืชสวน
  • ภายใต้หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรนั้น นักศึกษาสามารถศึกษาและวิจัยในส่วนที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษได้อีก 5 สาขาย่อย ได้แก่
  • สาขาการผลิตผัก การผลิตไม้ผล การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และการผลิตพืชสมุนไพร
  • สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิทยาการเมล็ดพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชสวน
  • สาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
  • สาขาการออกแบบทางภูมิทัศน์
   บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาพืชสวน สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ได้แก่ เกษตรกร นักวิชาการเกษตร นักปรับปรุงพันธุ์พืช นักออกแบบจัดสวน ผู้จัดจำหน่ายพันธุ์ไม้ ข้าราชการในหน่วยงานรัฐบาล (กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์วิจัยพืชสวน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) พนักงานในบริษัทเอกชน (เคมีเกษตร เมล็ดพันธุ์ สวนพฤกษศาสตร์ ธนาคาร สื่อสารมวลชน) และมูลนิธิที่เกี่ยวกับการเกษตร เช่น มูลนิธิโครงการหลวง เป็นต้น


ผศ.ทินน์ พรหมโชติ
หัวหน้าภาควิชาพืชสวน

คณาจารย์ในภาควิชา

 
ข้อมูลที่น่าสนใจ
พรรณไม้จากจังหวัดอุบลราชธานี
การงอกของเมล็ดพันธุ์
คุณภาพเมล็ดพันธุ์
การพักตัวของเมล็ด
พืชดอก
การขยายพันธุ์เฟิน
พืชตระกูลสน

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP