หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชไร่
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) Bachelor of science (Agriculture)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) B.Sc. (Agriculture)
หลักสูตร : 150 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

   ภาควิชาพืชไร่ ให้ความสำคัญในการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ พืชน้ำมัน พืชอุตสาหกรรม การปรับปรุงพันธุ์พืช วิทยาการเมล็ดพันธุ์ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจัดการทุ่งหญ้า เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตพืช สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และ remote sensing หรือการรับรู้ระยะไกลเพื่องานด้านการเกษตร จัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจของประเทศ


อ.ภาษิตา ทุ่นศิริ
หัวหน้าภาควิชาพืชไร่
บุคลากร »

  แนะนำภาควิชา

  รายวิชาที่เปิดสอน

    ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
    พืชไร่เศรษฐกิจ
    การปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น
    ธัญพืช
    วัชพืชและการควบคุม
    อุตุนิยมวิทยาเกษตร
    สหกิจศึกษา
    ยางธรรมชาติ
    ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
    สรีรวิทยาของพืชไร่
    ชีววิทยาโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น
    พืชน้ำมัน
    พืชอุตสาหกรรม
    การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช
    สถิติเพื่อการวิจัยทางพืชไร่
    วิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชไร่
    ระบบการปลูกพืช