หน้าหลักคณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ | ภาควิชาพืชสวน | ภาควิชาสัตวศาสตร์ | สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร | สาขาวิชาประมง | สำนักงานเลขานุการ | สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง |
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชไร่
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) Bachelor of science (Agriculture)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) B.Sc. (Agriculture)
หลักสูตร : 150 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
   สาขาวิชาพืชไร่ ให้ความสำคัญในการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ การปรับปรุงพันธุ์พืช วิทยาการเมล็ดพันธุ์ การจัดการทุ่งหญ้า เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตพืช สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และ remote sensing หรือการรับรู้ระยะไกลเพื่องานด้านการเกษตร จัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจของประเทศ
รายวิชาที่เปิดสอน
    การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ
    การปรับปรุงพันธุ์พืช
    วิทยาการเมล็ดพันธุ์
    วิชาสรีรวิทยาการปรับปรุงพันธุ์
    ระบบการปลูกพืชไร่
    เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตพืช
    การจัดการทุ่งหญ้า
    พืชอุตสาหกรรม
    พืชอาหารสัตว์
    พืชตระกูลถั่ว
    วัชพืชและการควบคุม
    ปฐพีศาสตร์
    หลักการวางแผนการใช้ที่ดิน
    นิเวศวิทยาและอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
    วนเกษตร
    การจัดการน้ำในแปลงเกษตรกร
    ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ฯ
    การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกล ฯ


ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน

บุคลากร

รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP