หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาสัตวศาสตร์

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1อ.ชวลิต ศิริบูรณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
2อ.ทศพร สาธรวิศิษฐ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
3อ.นนทกรณ์ อุรโสภณอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
4อ.นพพร ตันติศิรินทร์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
5อ.นรินทร บุญพราหมณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
6ผศ.เรืองยศ พิลาจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
7ผศ.สมชัย สวาสดิพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
8อ.สราญ ปริสุทธิกุลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
9อ.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
10ผศ.สุรชัย สุวรรณลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
11อ.อารีรัตน์ ลุนผาอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP