หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างหน่วยงาน : ภาควิชาสัตวศาสตร์

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1ดร.จิตราภรณ์ เยียนเพชร อาจารย์
2อ.จินดา กลิ่นอุบล อาจารย์
3ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์ อาจารย์
4อ.ทศพร สาธรวิศิษฐ์ อาจารย์
5น.สพ.ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ อาจารย์
6อ.นพพร ตันติศิรินทร์ อาจารย์
7ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ อาจารย์
8รศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์ รองศาสตราจารย์
9ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10ผศ.ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
12ผศ.ดร.อารีรัตน์ ลุนผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP