หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาสัตวศาสตร์

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์ อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
2ทศพร สาธรวิศิษฐ์ อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
3นนทกรณ์ อุรโสภณ อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
4นพพร ตันติศิรินทร์ อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
5ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
6ผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
7ผศ.ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
8ดร.สราญ ปริสุทธิกุล อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
9ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
10ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
11ดร.อารีรัตน์ ลุนผา อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP