หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาสัตวศาสตร์

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1ดร.จิตราภรณ์ เยียนเพชร อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
2จินดา กลิ่นอุบล อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
3ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์ อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
4ทศพร สาธรวิศิษฐ์ อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
5นนทกรณ์ อุรโสภณ อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
6นพพร ตันติศิรินทร์ อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
7ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
8ผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
9ผศ.ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
10ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
11ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
12ดร.อารีรัตน์ ลุนผา อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP