หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาสัตวศาสตร์

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นาย ชวลิต ศิริบูรณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
2นาย ทศพร สาธรวิศิษฐ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
3นาย นนทกรณ์ อุรโสภณอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
4นาย นพพร ตันติศิรินทร์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
5นาย นรินทร บุญพราหมณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
6นาย เรืองยศ พิลาจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
7นาย สมชัย สวาสดิพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
8นาย สราญ ปริสุทธิกุลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
9นางสาว สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
10นาย สุรชัย สุวรรณลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
11นางสาว อารีรัตน์ ลุนผาอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP