หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
Management Information System, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, Thailand
กลุ่ม : พ.ร.บ./ระเบียบ
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอซักซ้อมแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาฯ, [อ่านแล้ว 127 ครั้ง], 4/01/2022 09:35 AM
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง การพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย , [อ่านแล้ว 151 ครั้ง], 17/11/2021 03:00 PM
การประกาศกำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในราชกิจจานุเษกษา, [อ่านแล้ว 171 ครั้ง], 25/10/2021 10:39 AM
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, [อ่านแล้ว 134 ครั้ง], 18/10/2021 10:06 AM
ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542, [อ่านแล้ว 187 ครั้ง], 18/08/2021 09:07 AM
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540, [อ่านแล้ว 156 ครั้ง], 29/06/2021 12:03 PM
กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 , [อ่านแล้ว 182 ครั้ง], 24/06/2021 10:35 AM
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562, [อ่านแล้ว 397 ครั้ง], 17/05/2019 09:49 AM
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, [อ่านแล้ว 393 ครั้ง], 17/05/2019 09:05 AM
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560, [อ่านแล้ว 486 ครั้ง], 15/03/2019 10:59 AM
แนวทางปฏิบัติตามมาาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542, [อ่านแล้ว 543 ครั้ง], 28/01/2019 02:48 PM
ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโ, [อ่านแล้ว 440 ครั้ง], 21/02/2018 09:54 AM
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกกษาระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559, [อ่านแล้ว 709 ครั้ง], 30/08/2016 04:34 PM
าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559, [อ่านแล้ว 668 ครั้ง], 30/08/2016 04:28 PM
ระเบียบว่าด้วย เบี้ยประชุม พ.ศ.2559, [อ่านแล้ว 633 ครั้ง], 10/08/2016 02:23 PM
ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558, [อ่านแล้ว 632 ครั้ง], 18/09/2015 11:04 AM
แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ, [อ่านแล้ว 647 ครั้ง], 27/07/2015 11:33 AM
แนวปฏิบัติในการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินท้านกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต้ำขั้นสูง, [อ่านแล้ว 618 ครั้ง], 21/07/2015 09:30 AM
กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดศึกษาได้รับเงินเดือน, [อ่านแล้ว 556 ครั้ง], 21/07/2015 09:28 AM
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วย การศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า, [อ่านแล้ว 565 ครั้ง], 19/03/2015 01:47 PM
Total 20 Record
1
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP