หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
Management Information System, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, Thailand
กลุ่ม : ประกาศ
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) : แนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยงานที่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk: HR) , [อ่านแล้ว 161 ครั้ง], 12/01/2022 12:02 PM
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy), [อ่านแล้ว 157 ครั้ง], 4/01/2022 09:31 AM
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑๑) : มาตรการปลอดภั, [อ่านแล้ว 188 ครั้ง], 30/11/2021 03:43 PM
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน), [อ่านแล้ว 184 ครั้ง], 5/10/2021 03:59 PM
แถลงการณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6), [อ่านแล้ว 179 ครั้ง], 5/10/2021 03:15 PM
ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา, [อ่านแล้ว 226 ครั้ง], 5/10/2021 02:59 PM
ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2564, [อ่านแล้ว 225 ครั้ง], 26/08/2021 03:02 PM
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ, [อ่านแล้ว 538 ครั้ง], 28/05/2019 10:24 AM
แต่งตั้งที่ปรึกษาบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2), [อ่านแล้ว 483 ครั้ง], 21/03/2019 02:38 PM
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 449 ครั้ง], 29/10/2018 09:27 AM
ประกาศอัตราค่าบำรุงการใช้ห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์, [อ่านแล้ว 458 ครั้ง], 3/08/2018 09:36 AM
ช่วงเวลาในการจัดเก็บขยะและ่ของเสียอันตราย ครั้งที่ 3, [อ่านแล้ว 446 ครั้ง], 27/06/2018 09:17 AM
ประกาศเรื่อง มาตรการกลไก และระบบการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 469 ครั้ง], 8/06/2018 09:37 AM
ประกาศเรื่อง มาตรการ กลไกและระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 445 ครั้ง], 7/06/2018 02:20 PM
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558, [อ่านแล้ว 462 ครั้ง], 30/04/2018 03:27 PM
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์การให้และรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 479 ครั้ง], 25/04/2018 01:47 PM
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 466 ครั้ง], 11/09/2017 03:56 PM
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการฯภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 546 ครั้ง], 11/09/2017 03:54 PM
ประกาศการกำหนดภาระงาน ฯ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ , [อ่านแล้ว 785 ครั้ง], 23/08/2016 09:42 AM
ประกาศเรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน, [อ่านแล้ว 628 ครั้ง], 4/08/2016 11:14 AM
Total 44 Record
1 2 3
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP