หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
Management Information System, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, Thailand
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การทำงานเชิงวิเคราะห์", [อ่านแล้ว 64 ครั้ง], 8/02/2024 03:24 PM
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์, [อ่านแล้ว 61 ครั้ง], 8/02/2024 03:20 PM
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม, [อ่านแล้ว 46 ครั้ง], 8/02/2024 09:50 AM
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น, [อ่านแล้ว 107 ครั้ง], 6/10/2023 09:31 AM
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ", [อ่านแล้ว 173 ครั้ง], 19/04/2023 04:27 PM
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2566 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ระหว่างวันที่ , [อ่านแล้ว 97 ครั้ง], 23/12/2022 04:37 PM
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริการการศึกษาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยใ, [อ่านแล้ว 140 ครั้ง], 7/12/2022 03:34 PM
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรประจำปี 2566, [อ่านแล้ว 122 ครั้ง], 7/12/2022 03:31 PM
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตร ระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565, [อ่านแล้ว 198 ครั้ง], 17/11/2021 02:57 PM
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, [อ่านแล้ว 219 ครั้ง], 7/10/2021 10:48 AM
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง มาตฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการ เเละการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติโดยใช้ESPRel chac, [อ่านแล้ว 196 ครั้ง], 27/09/2021 04:43 PM
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ YLG Trading Challenge 2021Z, [อ่านแล้ว 314 ครั้ง], 23/09/2021 04:37 PM
ขอเชิญร่วมงาน AgTech Connext Demo Day, [อ่านแล้ว 207 ครั้ง], 15/09/2021 11:50 AM
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ดทคโนโลยีและนวัตกรรม, [อ่านแล้ว 206 ครั้ง], 2/09/2021 03:32 PM
ขอประชาสัมพันธ์งานก้าวพอดี 2564, [อ่านแล้ว 239 ครั้ง], 27/08/2021 09:12 AM
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564, [อ่านแล้ว 226 ครั้ง], 24/08/2021 03:12 PM
ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้อุปกรณ์, [อ่านแล้ว 208 ครั้ง], 24/08/2021 03:07 PM
ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2564, [อ่านแล้ว 251 ครั้ง], 23/08/2021 10:22 AM
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมแบบออนไลน์, [อ่านแล้ว 218 ครั้ง], 20/08/2021 03:35 PM
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564, [อ่านแล้ว 239 ครั้ง], 18/08/2021 09:24 AM
Total 292 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP