หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
Management Information System, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, Thailand
กลุ่ม : คำสั่ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แก้ไขการแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 189 ครั้ง], 21/04/2022 10:53 AM
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 563/2565, [อ่านแล้ว 181 ครั้ง], 19/04/2022 09:54 AM
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ , [อ่านแล้ว 216 ครั้ง], 1/04/2022 10:14 AM
คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์, [อ่านแล้ว 282 ครั้ง], 1/04/2022 10:10 AM
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส, [อ่านแล้ว 329 ครั้ง], 25/02/2021 10:50 AM
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ, [อ่านแล้ว 480 ครั้ง], 24/11/2017 09:41 AM
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับภาคเอกชน , [อ่านแล้ว 522 ครั้ง], 1/08/2017 10:00 AM
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปลูกป่า"รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์", [อ่านแล้ว 551 ครั้ง], 31/07/2017 09:20 AM
คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์, [อ่านแล้ว 531 ครั้ง], 27/06/2017 02:49 PM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34, [อ่านแล้ว 984 ครั้ง], 18/11/2016 09:05 AM
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ, [อ่านแล้ว 681 ครั้ง], 8/11/2016 09:46 AM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 714 ครั้ง], 26/07/2016 09:20 AM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์, [อ่านแล้ว 665 ครั้ง], 7/06/2016 03:20 PM
คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์, [อ่านแล้ว 814 ครั้ง], 14/02/2016 12:39 PM
คำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 681 ครั้ง], 11/02/2016 11:33 AM
คำสั่ง มอบอำนาจให้คณบดีและผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี, [อ่านแล้ว 765 ครั้ง], 17/12/2015 02:04 PM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง, [อ่านแล้ว 794 ครั้ง], 19/10/2015 11:40 AM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอก สัตวศาสตร์, [อ่านแล้ว 829 ครั้ง], 19/10/2015 11:38 AM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอก พืชสวน, [อ่านแล้ว 829 ครั้ง], 19/10/2015 11:36 AM
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกพืชไร่, [อ่านแล้ว 741 ครั้ง], 19/10/2015 11:33 AM
Total 39 Record
1 2
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP