หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
Management Information System, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, Thailand
กลุ่ม : บริการทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลที่มีความดีเด่นทางการเกษตรสถาบันที่มีผลงานดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี 2566, [อ่านแล้ว 7 ครั้ง], 20/05/2024 10:41 AM
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฏหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 17, [อ่านแล้ว 6 ครั้ง], 20/05/2024 10:35 AM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง Risk-based inspection: มิติใหม่ของการตรวจสอบสินค้าตามความเสี่ยงศัตรูพืช, [อ่านแล้ว 6 ครั้ง], 20/05/2024 10:22 AM
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานทางวิชาการ, [อ่านแล้ว 7 ครั้ง], 20/05/2024 09:55 AM
ชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร TQA for Education Sector (Roadshow) ประจำปี พ.ศ.2567, [อ่านแล้ว 8 ครั้ง], 20/05/2024 09:51 AM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 8 ครั้ง], 14/05/2024 02:48 PM
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของ สกสว.ในอนาคต, [อ่านแล้ว 8 ครั้ง], 14/05/2024 02:47 PM
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024, [อ่านแล้ว 102 ครั้ง], 23/02/2024 04:37 PM
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความเห็นต่อมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องสารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดและสารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้, [อ่านแล้ว 114 ครั้ง], 23/02/2024 04:33 PM
เชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ : การจัดการและเผยแพร่เชื้อพันธุกรรมพริกและมะเขือเทศ, [อ่านแล้ว 97 ครั้ง], 22/02/2024 10:35 AM
ประชาสัมพันธ์งานแสดงพันธุ์พืช (Field day) ประจำปี 2567, [อ่านแล้ว 87 ครั้ง], 20/02/2024 02:27 PM
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วาดวิทย์พินิจพฤกษา", [อ่านแล้ว 82 ครั้ง], 18/02/2024 02:01 PM
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 29, [อ่านแล้ว 49 ครั้ง], 14/02/2024 01:20 PM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 118 ครั้ง], 8/12/2023 09:31 AM
ประชุาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ, [อ่านแล้ว 119 ครั้ง], 8/12/2023 09:29 AM
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ, [อ่านแล้ว 113 ครั้ง], 7/12/2023 04:37 PM
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี_ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี , [อ่านแล้ว 165 ครั้ง], 17/11/2023 10:24 AM
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี_ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี , [อ่านแล้ว 94 ครั้ง], 17/11/2023 10:24 AM
ประชาสัมพันธ์งาน International Invention Fair in the Middle East (IIFME) ครั้งที่ 14, [อ่านแล้ว 157 ครั้ง], 6/11/2023 11:12 AM
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8", [อ่านแล้ว 197 ครั้ง], 6/11/2023 11:08 AM
Total 674 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 34 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP