หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด
Asst.Prof. Wiriya Onsa-ard, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 045-353571, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : wiriya.p@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Food Science and Technology), The University of New South Wales Sydney, Australia, 2005.
 • MS.C.(Food Science and Technology), The University of New South Wales Sydney, Australia, 2002.
 • วศ.ม.(วิศวกรรมอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร, 2541.
 • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2538.
งานบริหาร
 • 2558: รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • 2558: รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
 • 2557: รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)
 • 2557: รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
 • 2556: รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2564 : โครงการการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มจากข้าวอ่อนระยะเม่า
 • 2564 : Drying characteristics and quality evaluation in microwave-assisted hot air drying of cherry tomato
 • 2564 : ไมโครเอนซูเลชันน้ำมันดักแด้ด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอาหารฟังก์ชัน
 • 2564 : ผลิตภัณฑ์แก้อาการเมาค้าง
 • 2563 : การศึกษาสกัดและคุณลักษณะของน้ำมันดักแด้หนอนไหม
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2560 : The Thailand Declaration of the International College of Nutrition; Can Functional Foods and Functional Crops Decrease the Risk of Chronic Diseases and Provide Wellness?, วารสาร Preprints (www.preprints.org)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง สูตรกราโนลาที่มีส่วนผสมของข้าวเม่าพองและกรรมวิธีการผลิต
 • 2561 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง ผลิตภัณฑ์พาสตาข้าวเม่าและกรรมวิธีการผลิต
 • 2561 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง กรรมวิธีการผลิตข้าวเม่าแห้งคืนรูปและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 • 2560 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง กรรมวิธีการเตรียมข้าวเม่าผงและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 • 2559 : สื่อการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การเตรียมนำ้สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2563 : กรรมการและเลขานุการ, เรื่อง Food Innovation Asia Conference
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิลม์พลาสติก
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง กรรมการดำเนินงานงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 12
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง Food Innovation Asia Conference 2020
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง สปป.ลาว
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ
 • 2564 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู็เชี่ยวชาญ พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปครบวงจร
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง โครงหารทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม"การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2" 2/2559

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP