หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด
Asst.Prof. Wiriya Onsa-ard, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 3571
อีเมล์ : wiriya.p@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Food Science and Technology), The University of New South Wales Sydney, Australia, 2005.
 • MS.C.(Food Science and Technology), The University of New South Wales Sydney, Australia, 2002.
 • วศ.ม.(วิศวกรรมอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร, 2541.
 • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2538.
งานบริหาร
 • 2558: รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • 2558: รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
 • 2557: รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)
 • 2557: รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
 • 2556: รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2566 : Encapsulation of anthocyanins in black bean (Phaselus vulgaris) extracts using spray-drying and their stability unde4 various pH and temperature processing conditions.
 • 2566 : Physicochemical and antioxidant properties of rice bran protein hydrolysates obtained from different proteases
 • 2565 : Physicochemical and antioxidant properties of rice bran protein hydrolysates obtained from different proteases.
 • 2564 : โครงการการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มจากข้าวอ่อนระยะเม่า
 • 2564 : Drying characteristics and quality evaluation in microwave-assisted hot air drying of cherry tomato
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2560 : The Thailand Declaration of the International College of Nutrition; Can Functional Foods and Functional Crops Decrease the Risk of Chronic Diseases and Provide Wellness?, วารสาร Preprints (www.preprints.org)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง สูตรกราโนลาที่มีส่วนผสมของข้าวเม่าพองและกรรมวิธีการผลิต
 • 2561 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง ผลิตภัณฑ์พาสตาข้าวเม่าและกรรมวิธีการผลิต
 • 2561 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง กรรมวิธีการผลิตข้าวเม่าแห้งคืนรูปและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 • 2560 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง กรรมวิธีการเตรียมข้าวเม่าผงและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 • 2559 : สื่อการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การเตรียมนำ้สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง งานเกษตรอีสานใต้
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง โครงการระบบนิเวศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ด้านอาหารจากวัตถุชีวภาพ
 • 2565 : กรรมการและเลขานุการ, เรื่อง ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 15 ๖ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 • 2563 : กรรมการและเลขานุการ, เรื่อง Food Innovation Asia Conference
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ สวพ4
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาการรวกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์ผลไม้และผักแปรรูป)
 • 2566 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง กรรมการสอบประมวลความรู้ นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Food Innovation Asia Conference 2024 (FIAC2024)
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้ออาหารและเครื่องดื่มในอนาคต
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง โครงหารทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม"การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2" 2/2559

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP