หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างภาควิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นางสาว กฤษณา ศิริพลอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2นาง จิตรา สิงห์ทองผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3นางสาว จินดามณี แสงกาญจนวนิชอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
4นางสาว ฉัตรชยา อ่อนอำไพอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5นางสาว ชุติมา ทองแก้วอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6นางสาว ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
7นาง ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8นางสาว เมทินี มาเวียงอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
9นางสาว วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
10นาง วิริยา อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
11นาย วีรเวทย์ อุทโธผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
12นาง อภิญญา เอกพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
13นาย เอกสิทธิ์ อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP