หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างภาควิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1ดร.กฤษณา ศิริพล อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3ดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิช อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
4ดร.ฉัตรชยา อ่อนอำไพ อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5ดร.ชุติมา ทองแก้ว อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6ดร.ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์ อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
7ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8ดร.เมทินี มาเวียง อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
9ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
10ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
11ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
12ผศ.ดร.อภิญญา เอกพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
13ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP