หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างหน่วยงาน : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1ดร.กฤษณา ศิริพล อาจารย์
2อ.กิ่งกาญจน์ ป้องทอง (ลาศึกษาต่อ)อาจารย์
3รศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง รองศาสตราจารย์
4ดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิช อาจารย์
5ผศ.จิรายุ มุสิกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6ดร.ฉัตรชยา อ่อนอำไพ อาจารย์
7ผศ.ดร.ชุติมา ทองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8ดร.ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์ อาจารย์
9ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10ดร.เมทินี มาเวียง อาจารย์
11ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ อาจารย์
12ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ รองศาสตราจารย์
14ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP