หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างภาควิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1อ.กฤษณา ศิริพลอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2ผศ.จิตรา สิงห์ทองผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3อ.จินดามณี แสงกาญจนวนิชอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
4อ.ฉัตรชยา อ่อนอำไพอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5อ.ชุติมา ทองแก้วอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6อ.ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
7ผศ.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8อ.เมทินี มาเวียงอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
9อ.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
10ผศ.วิริยา อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
11ผศ.วีรเวทย์ อุทโธผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
12ผศ.อภิญญา เอกพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
13ผศ.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP