หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.ภาษิตา ทุ่นศิริ
Phasita Toonsiri, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ (รักษาราชการแทน)
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาพืชไร่
โทรศัพท์: 045-353568
อีเมล์ : phasita.t@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Soil and Crop Sciences), Colorado State University, Colorado, USA, 2017.
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 2549.
 • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2547.
ผลงานวิจัย
 • 2566 : การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกถั่วเหลืองฝักสดเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2565 : ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2
 • 2565 : ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมพันธุ์เชียงใหม่ 84-2
 • 2564 : ผลของการใช้เชื้อรากำจัดแมลงในการควบคุมด้วงงวงมันเทศในมันเทศญี่ปุ่น
 • 2564 : อิทธิพลการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและไรโซเบียมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2

ภาระงานวิชาการ
 • 2564 : ผลของการใช้เชื้อรากำจัดแมลงในการควบคุมด้วงงวงมันเทศในมันเทศญี่ปุ่น , วารสาร โครงการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี ๒๕๖๔ Maejo Annual Conference-2021 “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • 2563 : ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและแหนแดงแห้งต่อผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์คอส, วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • 2563 : ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและแหนแดงแห้งต่อผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง, วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง สมบัติทางกายภาพและเคมีดิน
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง บทปฏิบัติการ เกษตรอัจฉริยะ
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง ถั่วเหลืองฝักสด 2565
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง ข้อสอบนวัตกรรมการเกษตร การจัดการข้องเสีย
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การจัดการของเสียการเกษตร
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 รุ่น 2
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง การปลูกพืชหลังนา (ถั่วเหลืองฝักสด)
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การปลูกพืชหลังนา (ถั่วเหลืองฝักสด)
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2564

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (พืชไร่) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ืnon degree หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ (ร่วม)
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ืnon degree หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ (หลัก)
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ดินพร้อมคำแนะนำอย่างแม่นยำ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ถั่วเหลืองฝักสด บ มดง่าม 2566
 • เพิ่มเติม

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2565 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงแหนแดง ณ ต ห้วยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP