หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างหน่วยงาน : ภาควิชาพืชไร่

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1ผศ.ณัชพล สามารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2ดร.ภัทร์ลดา สุธรรมวงศ์ อาจารย์
3ดร.ภาษิตา ทุ่นศิริ อาจารย์
4อ.สุพัตรา คำเรียง อาจารย์
5ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม รองศาสตราจารย์
7ดร.อนนท์ จันทร์เกตุ อาจารย์
8รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองศาสตราจารย์
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP