หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาพืชไร่

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1ผศ.ณัชพล สามารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
2ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
3ผศ.สุรลภย์ ภูภักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
4รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
5รศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
6รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP