หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาพืชไร่

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1ผศ.ณัชพล สามารถผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
2ผศ.มานัส ลอศิริกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
3ผศ.สุภาวดี แก้วระหันผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
4ผศ.สุรลภย์ ภูภักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
5รศ.สุรีพร เกตุงามรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
6รศ.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากรรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
7รศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP