หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

ดร.ธิติเดช ลือตระกูล รองอธิการฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารคณะ ภก. ธีระ ฉกาจนโรดม ผู้เชียวชาญด้านการตลาดและเจ้าหน้าที่งานแผนของคณะและมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนพลิกโฉมคณะสำหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร, 15 ตุลาคม 2563 (13 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ ได้รับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่น จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รางวัลนิสิตเก่าคณะประมง ปี พ.ศ.2561 (8 ภาพ)


ฝ่ายสิทธิประโยชน์ได้ทำการจัดสรรพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการที่มาแสดง/จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ประกอบไปด้วย กลุ่มทั่วไป อาหาร ต้นไม้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 มกราคม 2561 (25 ภาพ)


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัมนาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย วันที่ 24 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร (18 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 พฤศจิกายน 2560 (27 ภาพ)


สาขาประมงจัดกิจกรรม Open House เพื่อให้นักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และกิจกรรม ของสาขาวิชา โดยมีการนำเสนอข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลรายวิชา กิจกรรมระหว่างการเรียน ข้อมูลการทำงานหลังจบการศึกษาของศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ โดยมี อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสาขาประมงร่วมนำเสนอข้อมูล และมีการนำนักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและฟาร์มประมง 22 พฤศจิกายน 2560 (33 ภาพ)


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง อบรมเชิงปฎิบัติการระบบสารบรรณ ครั้งที่ 2 วันที่ 9-10 พ.ย. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร (25 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทและหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยงานหลักสูตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 พฤศจิกายน 2560 (26 ภาพ)


โครงการ 5 ส. (Big Cleaning Day) การปรับปรุงกายภาพ ทัศนียภาพ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มิถุนายน - กันยายน 2560 (77 ภาพ)


โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 (10 ภาพ)


การประเมินผลการปฏิบัติงาน กำกับดูแลคณะเกษตรศาสตร์ โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ช่วงระหว่าง 1 ตุลาคม 2556- 30 กันยายน 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 มีนาคม 2559 (30 ภาพ)


ผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลจาก สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย, เรื่อง ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557, 29 พฤษภาคม 2558 (6 ภาพ)


ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร เกตุงาม อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ ที่ได้รับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์, 4 พฤศจิกายน 2557 (3 ภาพ)


เยี่ยมชมโครงการพัฒนาด้านการเกษตรที่เมืองเสียมเรียบ ซึ่ง สพร. กระทรวงต่างประเทศ สนับสนุนงบประมาณ โดยสถานฑูตไทยประจำกรุงพนมเปญ (10 ภาพ)


พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 11 กันยายน 2557 (39 ภาพ)


Total 25 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>