หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างหน่วยงาน : สาขาวิชาประมง

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2ดร.จรุงจิต กรุดพันธ์ อาจารย์
3ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์
4ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ ศาสตราจารย์
5รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองศาสตราจารย์
6ดร.อริศรา โสภาวงค์ อาจารย์
7ผศ.ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP