หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างหน่วยงาน : ภาควิชาพืชสวน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1ผศ.ดร.ทินน์ พรหมโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2ดร.นิมมานรดี พรหมทอง อาจารย์
3ผศ.ดร.บุษบา บัวคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4ดร.เบญจพล ศรีทองคำ อาจารย์
5ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ อาจารย์
6ผศ.ดร.เรวัติ ชัยราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล อาจารย์
8ดร.อภิญญา ไขรัมย์ อาจารย์
9ผศ.ดร.อุบล ชินวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP