หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.นิมมานรดี พรหมทอง
Nimmannoradee Promtong, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าภาควิชาพืชสวน
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาพืชสวน
โทรศัพท์: 3510, 3562
อีเมล์ : nimmannoradee.p@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Horticulture), National Chung Hsing University Taichung, Taiwan, 2557.
 • วท.ม. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, 2550.
 • วท.บ. (พืชศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, 2546.
ผลงานวิจัย
 • 2566 : Evaluation of Flooding Tolerance Rootstocks for Cherry Tomato
 • 2566 : ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของเทียนไทย Effect of paclobutrazol on the growth of Garden Balsam
 • 2565 : ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อการงอกของเมล็ดแตงโม Effect of hydrogen peroxide on seed germination of watermelon
 • 2561 : สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและเคมีของผลมะเม่าพันธุ์บุรีรัมย์
 • 2561 : ระยะการพัฒนาของผลต่อคุณภาพผลและเมล็ดของมะเขือเปราะพันธุ์ม่วงบุรีรัมย์
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2566 : Effect of paclobutrazol on the growth of Garden Balsam, วารสาร วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ
 • 2566 : Evaluation of Flooding Tolerance Rootstocks for Cherry Tomato, วารสาร ม.เทคโนโลยีสุรนารี TSB 2023
 • 2565 : ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อการงอกของเมล็ดแตงโม, วารสาร มอบ.วิจัย ม.อุบลราชธานี
 • 2562 : สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและเคมีของผลมะเม่าพันธุ์บุรีรัมย์, วารสาร โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง เอกสารประกอบการสอนวิทยาการเมล็ดพันธุ์ (บรรยาย) เพิ่มเติม
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (ปฏิบัติการ)
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (ปฏิบัติการ)
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (บรรยาย)
 • 2563 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง รายวิชาวิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสวน (ปฎิบัติการ)
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง เกษตรอีสานใต้ (ฝ่ายทักษะเกษตร)
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง เกษตรอีสานใต้ (ฝ่ายอุทยานวิชาการ)
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง เกษตรอีสานใต้ (ฝ่ายแปลงสาธิต)
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการอบรมผู้ควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตร
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การผลิตผักอินทรีย์
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง เสวนาภาควิชาพืชสวน เรื่องมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์เกรดพรีเมียม
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิทยากรให้กับคณะที่มาศึกษาดูงานการเกษตร
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง STEM เรื่องพืชไร้ดิน (14_12_66)
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่การค้า
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของชนิดพลาสติกฟิมส์ต่อการเจริญเติบโต คุณภาพและผลผลิตของผักกาดหอม
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง นิทรรศน์การพันธุ์พืชและแมลงกินได้ 2/2566
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง การปลูกกล้วยไม้แดงอุบล 1/2566
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง นิทรรศน์การพันธุ์พืชและแมลงกินได้ 1/2566
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง นิทรรศน์การพันธุ์พืชและแมลงกินได้ 2/2565
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง นิทรรศน์การพันธุ์พืชและแมลงกินได้ 1/2565
 • เพิ่มเติม

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2566 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นเมืองและแมลงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี (งานเกษตรอีสานใต้ ซุ้มภาควิชาพืชสวน)
 • 2566 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นเมืองและแมลงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ณ ห้อง C201 คณะเกษตรศาสตร์
 • 2566 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นเมือง แก่ คณะ อบต.อบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 17 พ.ค. 2566
 • 2565 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นเมือง ณ ห้องประชุมวรพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์
 • 2565 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นเมือง ณ ห้องประชุมวรพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP