หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.นิมมานรดี พรหมทอง
Nimmannoradee Promtong, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าภาควิชาพืชสวน
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาพืชสวน
โทรศัพท์: 045-353562, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : nimmannoradee.p@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Horticulture), National Chung Hsing University Taichung, Taiwan, 2557.
 • วท.ม. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, 2550.
 • วท.บ. (พืชศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, 2546.
ผลงานวิจัย
 • 2561 : สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและเคมีของผลมะเม่าพันธุ์บุรีรัมย์
 • 2561 : ระยะการพัฒนาของผลต่อคุณภาพผลและเมล็ดของมะเขือเปราะพันธุ์ม่วงบุรีรัมย์
 • 2561 : ผลของสูตรอาหารและความเข้มข้นของน้ำตาลต่อการพัฒนาของโปรโตคอร์มกล้วยไม้เพชรหึง
 • 2560 : ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของสลัดพันธุ์เรดคอส
 • 2560 : ผลของการไพร์มมิ่งต่อการงอกของเมล็ดกระเจี๊ยบแดง
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2562 : สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและเคมีของผลมะเม่าพันธุ์บุรีรัมย์, วารสาร โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (ปฏิบัติการ)
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (ปฏิบัติการ)
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (บรรยาย)
 • 2563 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง รายวิชาวิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสวน (ปฎิบัติการ)
 • 2563 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง รายวิชาวิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสวน (บรรยาย)
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการผลิตผักปลอดภัย ต.คำขวาง
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการผลิตผักปลอดภัย ต.ธาตุ
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการผลิตผักปลอดภัย ต.โพธิ์ใหญ่
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการผลิตผักอินทรีย์ ต.เมืองศรีไค
 • 2564 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง โครงการการผลิตผักอินทรีย์ ต.คำขวาง
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของการพอกเมล็ดด้วย Methyl Hydroxylethyl Cellulose และ Carboxymethyl Cellulose ่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง อิทธิพลของน้ำมะพร้าวและสาร Benzyladenine (BA) ที่มีผลต่อการชักนำการเจริญเติบโตของกัญชา (Cannabis sativa L.)
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การใช้า่ีเบนซิลอะดีนีนและน้ำมะพร้าวต่อการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มในกล้วยไม้หวายโซเนีย
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การผลิตพืชที่เหมาะสมกับเกษตรกรบริเวณเขื่อนสิริธร
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผู้ประเมินโครงการวิจัยให้กับหน่วยงาน ITAP (ศูนย์ประสานงานขอนแก่น)
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง การปลูกกล้วยไม้แดงอุบล 1/2564
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง การปลูกกล้วยไม้แดงอุบล 1/2563
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การปลูกกล้วยไม้แดงอุบล 1/2562
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แดงอุบล 1/2560
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง โครงการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แดงอุบล 1/2559
 • เพิ่มเติม

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP