หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างภาควิชา/สาขาวิชา : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1นายเฉลียว บุญมั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
2นายชำนาญ แก้วมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
3นางสาวนพมาศ นามแดง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
4นางนิภาพรรณ สิงห์ทองลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
5นายประพนธ์ บุญเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
6นายประสิทธิ์ กาญจนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
7นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
8นายวันชัย อินทิแสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
9นายวิชาญ แก้วเลื่อน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
10นายศุภกร สีสันต์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
11นายสมชาย พละสาร วิศวกรชำนาญการ
12นายอินทร์ ศาลางาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
13นางสาวจำนงค์ จันทะสี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
14ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
15นายนันทวัฒน์ ชูสกุล ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
16นายวีระพงษ์ บัวเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
17นางสาวสมศรี ภูติยา ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
18นางกัลยา บุราเลข พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
19นางขนิษฐา สถิตธนภูมิ พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
20นายคำผิว สีหะนะ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 2
21นายจันทร์เต็ม ดำพะธิก พนักงานการเกษตร ระดับ 2
22นายจิรวัฒน์ โคตรสมบัติ พนักงานการเกษตร ระดับ 2
23นายฉายแวว วงษ์ศรีแก้ว พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 2
24นายเชย โม่สันทด พนักงานการเกษตร ระดับ 2
25นายดำรง คงศิลา พนักงานการเกษตร ระดับ 3
26นายนรินทร์ ผลาเลิศ พนักงานการเกษตร ระดับ 2
27นายนิคม ทางาม พนักงานการเกษตร ระดับ 2
28นายบุญจันทร์ จรรยากรณ์ พนักงานการเกษตร ระดับ 2
29นายบุญเลิศ สินงาม พนักงานการเกษตร ระดับ 3
30นายบุญเสริม มุงคุณพรม พนักงานการเกษตร ระดับ 2
31นายประพิศ เขาแก้ว พนักงานธุรการ ระดับ 1
32นายประสาน รัสมี ช่างซ่อมบำรุง ระดับ 2
33นายปรีดา ไชยกาล พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
34นายพวงแก้ว บุเงิน พนักงานการเกษตร ระดับ 2
35นายพันธ์ คำพันธ์ พนักงานการเกษตร ระดับ 1
36นายไพโรจน์ แสนโสม พนักงานการเกษตร ระดับ 3
37นายภัทรพล จันทร์พวง พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
38นายมงคล จันทร์ศิริ พนักงานการเกษตร ระดับ 2
39นายวิชัย คงบุญ พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
40นายวิโรจน์ ศรีภาชน์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 1
41นายสมใจ คำแน่น พนักงานการเกษตร ระดับ 2
42นายสมชาย คำแน่น พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
43นายสมชาย สุวรรณภูมิ ช่างเครื่องจักรกล ระดับ 2
44นายสมพาน จรรยากรณ์ พนักงานการเกษตร ระดับ 2
45นายสุรพงษ์ ศรีสรรณ์ พนักงานการเกษตร ระดับ 1
46นายแสวง เรืองวัน พนักงานการเกษตร ระดับ 3
47นายหลวง รัศมี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 2
48นายอุดร ทามาดาน พนักงานการเกษตร ระดับ 2
49นายอุทัย คูณสมบัติ พนักงานการเกษตร ระดับ 1
50นางสาวเยาวมาลย์ อ่อนแก้ว นักวิทยาศาสตร์
51นายเกรียงศักดิ์ บัวหยาด ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
52นางสาวคนิตา หาญศึก ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์
53นายจักรกฤษณ์ ตรีรัตน์ ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
54นายชะโลม ชมระกา ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
55นายณรงค์ บุญพา ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานห้องปฏิบัติการประมง
56นายนริน กุคำรัก ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
57นายบุญทัน มณีสุข ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานพืชไร่
58นายบุญมี บัวศรียอด ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานห้องปฏิบัติการพืชไร่
59นายประมวล เรืองวัน ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานเรือนเพาะชำ
60นายประสิทธิ์ ธรรมแก้ว ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
61นายมลศักดิ์ ทองวันดี ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานไม้ผล
62นายยุทธนา รัศมี ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานเครื่องจักรกลเบา
63นายวิเชียร แก่นศรี ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานเรือนเพาะชำ
64นายวีระชัย จันอนงค์ ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
65นายสุนทร คุณสมบัติ ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสุกร
66นายสุพล สุวรรณทา ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานประมง
67นายแสงทอง เรืองวัน ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
68นายแสนศักดิ์ ปะถะมา ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานไม้ผล
69นายหนูแสง ศรีภักดี ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานพืชไร่นา
70นายอมร ก้อนเรณู ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP