หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างหน่วยงาน : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1นายเฉลียว บุญมั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
2นางนิภาพรรณ สิงห์ทองลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
3นายประพนธ์ บุญเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
4นายประสิทธิ์ กาญจนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
5นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
6นายวันชัย อินทิแสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
7นายวิชาญ แก้วเลื่อน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
8นายศุภกร สีสันต์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
9นายอินทร์ ศาลางาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
10นางสาวจำนงค์ จันทะสี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
11นางสาวจิดาภา แสงปาก นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
12นายนันทวัฒน์ ชูสกุล ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
13นายวีระพงษ์ บัวเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
14นางสาวสมศรี ภูติยา ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
15นางกัลยา บุราเลข พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
16นางขนิษฐา สถิตธนภูมิ พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
17นายจันทร์เต็ม ดำพะธิก พนักงานการเกษตร ระดับ 2
18นายจิรวัฒน์ โคตรสมบัติ พนักงานการเกษตร ระดับ 2
19นายเชย โม่สันทด พนักงานการเกษตร ระดับ 2
20นายนรินทร์ ผลาเลิศ พนักงานการเกษตร ระดับ 2
21นายนิคม ทางาม พนักงานการเกษตร ระดับ 2
22นายบุญเลิศ สินงาม พนักงานการเกษตร ระดับ 3
23นายบุญเสริม มุงคุณพรม พนักงานการเกษตร ระดับ 2
24นายประพิศ เขาแก้ว พนักงานธุรการ ระดับ 1
25นายปรีดา ไชยกาล พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
26นายพวงแก้ว บุเงิน พนักงานการเกษตร ระดับ 2
27นายพันธ์ คำพันธ์ พนักงานการเกษตร ระดับ 1
28นายไพโรจน์ แสนโสม พนักงานการเกษตร ระดับ 3
29นายภัทรพล จันทร์พวง พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
30นายมงคล จันทร์ศิริ พนักงานการเกษตร ระดับ 2
31นายวิชัย คงบุญ พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
32นายวิโรจน์ ศรีภาชน์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 1
33นายสมใจ คำแน่น พนักงานการเกษตร ระดับ 2
34นายสมชาย สุวรรณภูมิ ช่างเครื่องจักรกล ระดับ 2
35นายสมชาย คำแน่น พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
36นายสมพาน จรรยากรณ์ พนักงานการเกษตร ระดับ 2
37นายสุรพงษ์ ศรีสรรณ์ พนักงานการเกษตร ระดับ 1
38นายอุทัย คูณสมบัติ พนักงานการเกษตร ระดับ 1
39นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่ นักวิทยาศาสตร์
40นายไกรวุฒิ ศรีก่ำ ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานเครื่องจักรกลเบา
41นางสาวคนิตา หาญศึก ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์
42นายจักรกฤษณ์ ตรีรัตน์ ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
43นายชะโลม ชมระกา ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
44นายณรงค์ บุญพา ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานห้องปฏิบัติการประมง
45นายประสิทธิ์ ธรรมแก้ว ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
46นายยุทธนา รัศมี ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานเครื่องจักรกลเบา
47นายวีระชัย จันอนงค์ ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
48นายสังคม เขื้อประสาท ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานพืชไร่
49นายสุนทร คุณสมบัติ ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสุกร
50นายสุพล สุวรรณทา ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานประมง
51นายสุรศักดิ์ กุจะพันธ์ ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
52นายแสงทอง เรืองวัน ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
53นายแสนศักดิ์ ปะถะมา ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานไม้ผล
54นายอมร ก้อนเรณู ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
55นายอรุณ ศรีภักดี ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานพืชไร่นา
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP