หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

โครงสร้างหน่วยงาน : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1นายเฉลียว บุญมั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
2นางสาวนพมาศ นามแดง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
3นางนิภาพรรณ สิงห์ทองลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
4นายประพนธ์ บุญเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
5นายประสิทธิ์ กาญจนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
6นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
7นายวันชัย อินทิแสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
8นายวิชาญ แก้วเลื่อน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
9นายศุภกร สีสันต์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
10นายสมชาย พละสาร วิศวกรชำนาญการ
11นายอินทร์ ศาลางาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
12นางสาวจำนงค์ จันทะสี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
13ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
14นายนันทวัฒน์ ชูสกุล ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
15นายวีระพงษ์ บัวเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
16นางสาวสมศรี ภูติยา ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
17นางกัลยา บุราเลข พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
18นางขนิษฐา สถิตธนภูมิ พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
19นายคำผิว สีหะนะ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 2
20นายจันทร์เต็ม ดำพะธิก พนักงานการเกษตร ระดับ 2
21นายจิรวัฒน์ โคตรสมบัติ พนักงานการเกษตร ระดับ 2
22นายฉายแวว วงษ์ศรีแก้ว พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 2
23นายเชย โม่สันทด พนักงานการเกษตร ระดับ 2
24นายนรินทร์ ผลาเลิศ พนักงานการเกษตร ระดับ 2
25นายนิคม ทางาม พนักงานการเกษตร ระดับ 2
26นายบุญเลิศ สินงาม พนักงานการเกษตร ระดับ 3
27นายบุญเสริม มุงคุณพรม พนักงานการเกษตร ระดับ 2
28นายประพิศ เขาแก้ว พนักงานธุรการ ระดับ 1
29นายปรีดา ไชยกาล พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
30นายพวงแก้ว บุเงิน พนักงานการเกษตร ระดับ 2
31นายพันธ์ คำพันธ์ พนักงานการเกษตร ระดับ 1
32นายไพโรจน์ แสนโสม พนักงานการเกษตร ระดับ 3
33นายภัทรพล จันทร์พวง พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
34นายมงคล จันทร์ศิริ พนักงานการเกษตร ระดับ 2
35นายวิชัย คงบุญ พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
36นายวิโรจน์ ศรีภาชน์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 1
37นายสมใจ คำแน่น พนักงานการเกษตร ระดับ 2
38นายสมชาย คำแน่น พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
39นายสมชาย สุวรรณภูมิ ช่างเครื่องจักรกล ระดับ 2
40นายสมพาน จรรยากรณ์ พนักงานการเกษตร ระดับ 2
41นายสุรพงษ์ ศรีสรรณ์ พนักงานการเกษตร ระดับ 1
42นายหลวง รัศมี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 2
43นายอุทัย คูณสมบัติ พนักงานการเกษตร ระดับ 1
44นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่ นักวิทยาศาสตร์
45นายเกรียงศักดิ์ บัวหยาด ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
46นางสาวคนิตา หาญศึก ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์
47นายจักรกฤษณ์ ตรีรัตน์ ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
48นายชะโลม ชมระกา ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
49นายณรงค์ บุญพา ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานห้องปฏิบัติการประมง
50นายนริน กุคำรัก ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
51นายบุญมี บัวศรียอด ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานห้องปฏิบัติการพืชไร่
52นายประสิทธิ์ ธรรมแก้ว ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
53นายยุทธนา รัศมี ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานเครื่องจักรกลเบา
54นายวีระชัย จันอนงค์ ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
55นายสุนทร คุณสมบัติ ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสุกร
56นายสุพล สุวรรณทา ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานประมง
57นายแสงทอง เรืองวัน ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
58นายแสนศักดิ์ ปะถะมา ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานไม้ผล
59นายหนูแสง ศรีภักดี ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานพืชไร่นา
60นายอมร ก้อนเรณู ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP