สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในคณะเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่การเกษตรของมหาวิทยาลัย มีพื้นที่แปลงทดลองการเกษตรประมาณ 3,928 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาคารปฏิบัติงาน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนต่าง ๆ ที่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์อันทันสมัย เป็นศูนย์บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยสำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา อีกทั้งเป็นแหล่งบริการทางวิชาการแก่ชุมชนหัวหน้า
บุคลากร »

  งานบริการ

งานไร่ฝึกทดลอง
  • พืชไร่
  • พืชสวน
  • สัตวศาสตร์
  • อุตสาหกรรมเกษตร
  • ประมง
  • จักรกลการเกษตร
งานห้องปฏิบัติการกลาง