ShotDev.Com Tutorial

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ในหัวข้อ “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และการผลิตเชื้อราปฏิปักษ์เพื่อควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ภายใต้โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพอาชีพการเกษตรสำหรับเกษตรกรวัยทอง “ให้กับกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดยโสธร จำนวน 50 ราย ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จังหวัดยโสธร (6 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ให้แก่เกษตรกร”จำนวน 25 ราย โดยฝึกอบรมกิจกรรมเกี่ยวกับ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อศัตรูพืช พร้อมกับจัดแสดงแมลงตัวห้ำ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (25 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในงาน“วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2558”โดยมี นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เปิดงาน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านกวางดีด ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล และเกษตรกร จากตำบลโนนสมบูรณ์ รวมประมาณ 350 คน (12 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงตัวห้ำ และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อศัตรูพืช ให้กับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 20 ราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 (11 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บรรยายให้ความรู้และจัดแสดงกิจกรรมเกี่ยวกับแมลงตัวห้ำ และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อศัตรูพืช ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรและเกษตรกร ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2558” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (12 ภาพ)


เจ้าหน้าที่จากแผนกกสิกรรมแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว จำนวน 20 ราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 (8 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงตัวห้ำ และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อศัตรูพืช ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรจากราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 13 ราย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ที่เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในโครงการ GAP Program for Cambodian Government officials ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา” ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (13 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับตัวแทนสำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี คือนางทิพย์จันทร์ แจ่มสว่าง ผู้ช่วยเกษตรอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ “การใช้เชื้อ Bt และเชื้อราเขียวเมธาไรเซียม ควบคุมแมลงศัตรูผัก” ให้กับเกษตรกรบ้านกุดเป่ง จำนวน 20 ราย ณ ศาลากลางบ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 10 เมษายน 2558 (14 ภาพ)


การเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในงาน “การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืช ดีเด่น ระดับเขต” ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านโนนเมืองน้อย ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี, 24 กันยายน 2557 (9 ภาพ)


สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ณ. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 (7 ภาพ)


อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธี ภายใต้แผยงาน “การเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธีสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี (68 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการ “การให้บริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ เรื่อง เทคโนโลยีเหมาะสมทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ อำเภอเลิงนกทา และอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (49 ภาพ)


การฝึกอบรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธี ภายใต้แผยงาน “การเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธีสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร (49 ภาพ)


การถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การวินิจฉัยพืชที่เป็นโรคพืชโรคและแมลงที่สำคัญของข้าว มันสำปะหลัง พืชผักและแนวทางการลดความเสียหายจากโรค” ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชในระดับอำเภอแ (21 ภาพ)


ถ่ายทอดความรู้ “การใช้และผลิตเชื้อแบคทีเรีย (Bt) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชผัก” ให้กับเกษตรกรบ้านกุดเป่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี, 20 มิถุนายน 2557 (19 ภาพ)


Total 34 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>