ShotDev.Com Tutorial

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมคณะ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวาริน และงานวิจัยข้าวของนักศึกษาพืชไร่ (ชั้นปีที่ 4) และนักศึกษาปริญาญาโท ณ แปลงทดลองพืชไร่ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์, วันที่ 3 กันยายน 2563 (19 ภาพ)


รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวาริน งานวิจัยเปรียบเทียบผลผลิตข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ของนักศึกษาพืชไร่ ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาปัญหาพิเศษ และงานวิจัยเปรียบเทียบผลผลิตสายพันธุ์ข้าวปรับปรุงฯ ของนักศึกษาปริญาญาโท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ แปลงทดลองพืชไร่ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ (24 ภาพ)


คณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดลาด เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และน.สพ.ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ หัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ นักศึกษา นำเยี่ยมชมฟาร์ม, 28 สิงหาคม 2563 (15 ภาพ)


พิธีเปิดโครงการ Farm & Food Camp เตรียมความพร้อมน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 (24 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp ศึกษาดูงานฟาร์มประมง การเลี้ยงไรแดง การเลี้ยงปลาในอ่าง การปลูกผักไม่ใช้ดินในระบบการเลี้ยงปลา ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 (13 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เข้าศึกษาดูงานไม้ผล ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 (17 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ เข้าศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์เคี้ยงเอื้อง ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 (20 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาดูงานส่วนของพืชไร่ ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 (10 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ Farm & Food Camp ที่พื้นที่ทดลองการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเจ้า โดย รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 (21 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ อาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 (26 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 (35 ภาพ)


พิธีเปิดโครงการ Farm & Food Camp เตรียมความพร้อมน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (20 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ Farm & Food Camp ที่พื้นที่ทดลองการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเจ้า ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (7 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ของสาขาวิชาประมง การเลี้ยงไรแดง การเลี้ยงปลาในอ่าง การปลูกผักไม่ใช้ดินในระบบการเลี้ยงปลา ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (17 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาดูงานส่วนของพืชไร่ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน นาข้าว ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (26 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>