ShotDev.Com Tutorial

การประกวดไก่พื้นเมือง ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562, 16 กุมภาพันธ์ 2562 (39 ภาพ)


พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 "เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยนายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี ,ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนะสุข อธิการบดี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกรมต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึงแขกผู้เกียรติทุกท่าน ร่วมพิธิเปิดในครั้งนี้, 15 กุมภาพันธ์ 2562 (252 ภาพ)


การแสดงโปงลาง/หมอลำ โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในงานงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 "เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", 15 กุมภาพันธ์ 2562 (21 ภาพ)


คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม เพื่อขอพรและให้การจัดงานเกษตรอีสานใต้ "เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 9 กุมภาพันธ์ 2562 (25 ภาพ)


คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าสักการะศาลตายาย เจ้าที่เรือนเพาะชำ เพื่อขอพรและให้การจัดงานเกษตรอีสานใต้ "เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 9 กุมภาพันธ์ 2562 (54 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมรายการ “มองอีสานผ่าน NBT” สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเกษตรอีสานใต้ 2562 (15 ภาพ)


ความคืบหน้าการเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 กุมภาพันธ์ 2562 (25 ภาพ)


การประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (45 ภาพ)


โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยออุราชธานี ณ 5204 อาคารเรียนรวม 5, 19 มกราคม 2562 (30 ภาพ)


การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสภาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยระบบโควตาขยายโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 มกราคม 2562 (32 ภาพ)


ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 มกราคม 2562 (128 ภาพ)


รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์ ให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ คณะเกษตรศาสตร์, 10 มกราคม 2562 (19 ภาพ)


ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสวัสดีปีใหม่ และเรียนเชิญเป็นประธานที่ปรึกษางานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ทราบถึงรายละเอียดการจัดงานรวมทั้งความก้าวหน้าของการเตรียมงานในครั้งนี้ (1 ภาพ)


การประชุมอนุกรรมการออกแบบแผนผังการจัดนิทรรศการฯ ดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 มกราคม 2562 (31 ภาพ)


คณะอนุกรรมการลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการจัดเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562, 4 มกราคม 2562 (37 ภาพ)


Total 1106 Record : 74 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ] Next>>