ShotDev.Com Tutorial

คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ปริญญาโทและเอก) และสาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร (ปริญญาโท) ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (6 ภาพ)


คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม, ศาลตายาย ที่อำนวยให้การจัดงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563 "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 21 กุมภาพันธ์ 2563 (30 ภาพ)


การมอบโล่ห์และทุนการศึกษาจากพลังเทพร่วมกับคาราวานไก่ชนออนทัวร์ โดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563, 15 กุมภาพันธ์ 2563 (18 ภาพ)


การประกวดนวัตกรรมผลิตฑ์อาหาร ปีที่ 12 รอบรองชนะเลิศ UBU-FoSTAT, Food Innovation Contest 2020 (North East Region) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 15 กุมภาพันธ์ 2563 (175 ภาพ)


การประกวดวงดนตรี AG MUSIC AWARD รอบชิงชนะเลิศ งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563, 15 กุมภาพันธ์ 2563 (103 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ อาจารย์คำสว่าง สมบูนขัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป. ลาว พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาด้านการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ การประมง พร้อมคณาจารย์ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมงานเกษตรอีสานใต้ และประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในสาขาการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ในอนาคต, 14 กุมภาพันธ์ 2563 (29 ภาพ)


บรรยายกาศงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563, 14 กุมภาพันธ์ 2563 (62 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ จ.ศรีสะเกษ และนิทรรศการเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ และ Beppu University เข้าร่วมกิจกรรม (66 ภาพ)


การมอบรางวัลประกวดวาดภาพหัวข้อ "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย" ณ คณะเกษตรศาสตร์, 12 กุมภาพันธ์ 2563 (36 ภาพ)


การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563, 12 กุมภาพันธ์ 2563 (103 ภาพ)


การประกวดวงดนตรี AG MUSIC AWARD งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563, 13 กุมภาพันธ์ 2563 (80 ภาพ)


ประกวดผลผลิตทางการเกษตร (เบญจมาศ, กล้วยน้ำว้า และมะพร้าวน้ำหอม)งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ณ หน้าห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 11 กุมภาพันธ์ 2563 (53 ภาพ)


บรรยายกาศทั่วไปงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563, 11 กุมภาพันธ์ 2563 (105 ภาพ)


ฝึกอบรม “ความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในสายลมร้อนแห่งการพัฒนาลุ่มน้ำโขง” ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 10 กุมภาพันธ์ 2563 (52 ภาพ)


ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย" ณ คณะเกษตรศาสตร์, 10 กุมภาพันธ์ 2563 (24 ภาพ)


Total 1266 Record : 85 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ] Next>>