ShotDev.Com Tutorial

น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ เข้าศึกษาดูงานไม้ผล ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (19 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ เข้าศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์เคี้ยงเอื้อง ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (17 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานข้าวเจ้าหอมวารินของ รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม และห้องปฏิบัติการพืชไร่ ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (26 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานกิจกรรมภาควิชาพืชสวน ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (24 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการโภชนศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (12 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการประมง ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (24 ภาพ)


คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 (13 ภาพ)


เจ้าหน้าที่ในโครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 สิงหาคม 2563 (20 ภาพ)


ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ได้เข้ารับฟังรายงานโครงการการผลิตปลาดุกบิ๊กอุยที่เพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง ซึ่งคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ และประสานความร่วมมือในการให้ทุนสนับสนุนโครงการผลผลิตทางการเกษตร (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์) และอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งการเยี่ยมชมนวัตกรรมการเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟล็อคและระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบอัจฉริยะ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2563 (27 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ได้มีโอกาสเข้าไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่โรงเรียนวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (16 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร 500 ต้น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ฟาร์มปศุสัตว์ สำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ, 29 กรกฎาคม 2563 (27 ภาพ)


สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน โดยศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบไบโอฟล็อคและระบบ Aquaponics ร่วมกับการจัดการคุณภาพน้ำด้วยระบบอัจฉริยะ โดยคณาจารย์ นักวิชาการ และลูกจ้าง ร่วมให้ข้อมูล ที่ฟาร์มประมง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (25 ภาพ)


คณาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี (FARM & FOOD CAMP) ที่โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 (8 ภาพ)


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษกร ผิวเงินยวง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเอกพืชไร่ ได้รับทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) นางสาววรนัน คุ้นเคย และนายอนุสรณ์ ธนะศรี นักศึกษาพืชไร่ ที่ได้รับทุนโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program: YSTP) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2563, 21 กรกฎาคม 2563 (21 ภาพ)


โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพน้ำในกระชังผู้เลี้ยงปลานิล เขื่อนสิรินธร โดยมีนายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ณ เขื่อนสิรินธร โดยโครงการ AQUADAPT-Thailand โดย ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมคณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้, 17-18 กรกฎาคม 2563 (13 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>