หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

การประชุมกำหนดกรอบความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ปากซองไฮแลนด์ จำกัด (แขวงจำปาสัก สปป.ลาว) กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559 (38 ภาพ)


การสัมมนาถ่ายทอดผลงานวิจัย โครงการ การวิเคราะห์หลักการและการสังเคราะห์ความรู้จากปราชญ์ปลานิลเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบยั่งยืน ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 2559 (44 ภาพ)


รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานในพิธีปล่อยปลาในแม่น้ำโขง บริเวณชายแดนลาวและกัมพูชา ตามคำเชิญของแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก สปป.ลาว สืบเนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์ ทำวิจัยร่วมกับแผนกกสิกรรมเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาพอน โนโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ รองเจ้าแขวงจำปาสัก ผู้อำนวยการแผนกกสิกรรมเจ้าเมืองโขงและข้าราชการอาวุโสในแขวงจำปาสักร่วมงานจำนวนมาก (23 ภาพ)


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร เกตุงาม และนักศึกษาปริญญาโทและเอก เข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ซึ่งจัด ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 1-3 กันยายน 2559 โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ของนักศึกษาปริญญาโทภายใต้ความดูแลและให้คำปรึกษา (26 ภาพ)


โครงการรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาสาขา Food Technology จาก Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 2 ราย คือ Ms. Vo Thi Thu Hang และ Ms. Doan Thi Kim Huong เดินทางมาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นเวลา 10 วัน ในระหว่างวันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2559 (39 ภาพ)


กิจกรรมการประชุมวิชการการ การประชุมบอร์ดบริหาร Asian Society of Ichthylogy และการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการนากาโอะ กรุงเทเป 18-21 พฤษภาคม 2559 (43 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 2 ราย เดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (8 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 1 ราย เดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 37 วัน ในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2559 คือ นางสาววรรณวิภา ถาพร นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (8 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Farmer Livelihood Development NGO in Phnom Penh (FLD TUNKAKSEKOR Company Limited) ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 11 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงานกิจการภายในของคณะเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ในระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2559 รวม 5 วัน ซึ่งได้จัดให้มีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวงพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ดร.สิรินทิพย์ บุญมี ร่วมให้การต้อนรับดังกล่าวด้วย (24 ภาพ)


คณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าพบปะแลกเปลี่ยนด้านวิจัย ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กรกฎาคม 2559 (12 ภาพ)


รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ท่านปะจิต นอระแสง รองผู้อำนวยการแผนกกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก อาจารย์ คำสว่าง สมบูนขัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก และคณาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป.ลาว นอกจากนี้ได้ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสักเปิดสอนระดับอนุปริญญา สาขาพืชศาสตร์ สัตว์ศาสตร์ และ ประมง 1 กค 59 (44 ภาพ)


ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ "ระดับดีเด่น" สาขาโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องและวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น (5 ภาพ)


รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล ทำหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่อให้นักวิชาการไทยด้านสุกรได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับนักวิจัยจากประเทศสหราชอาณาจักร โครงการดังกล่าวนอกจากการจัด Workshop ในประเทศไทย ยังมีการประชุมความร่วมมือทางวิชาการที่ University of Edinburgh, Scotland โดยมีนักวิจัยไทยจากหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน (11 ภาพ)


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น (The Best Paper Award) ในสาขา Rheological Properties จากการนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง "Rheological Properties of Yanang Gum" ในการประชุมนานาชาติ 2nd International Conference on Food Properties (ICFP 2016) ณ โรงแรม Anantara Riverside Resort กรุงเทพฯ, 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2559 (2 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น 29 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2559 โดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนโดย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ (28 ภาพ)


Total 259 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>