หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

"โครงการมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา" เป็นโครงการจากสถานทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ โดยมีท่าน เตชะภาส ฉั่ววิเชียร เป็นเลขานุการทูตได้นำผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาจาก University of Management and Economics เดินทางมาเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์, 1 กันยายน (89 ภาพ)


อาจารย์ และนักศึกษาสาขาประมงสำรวจข้อมูลทรัพยากรประมงและสภาพเศรษฐกิจสังคมของชาว ประมงที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการ Assessing economic and welfare values of fish in the Lower Mekong Basin 2012-2015 (46 ภาพ)


การอบรมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ให้แก่เกษตรกรชาวกัมพูชา เมืองเสียมเรียบ, สิงหาคม 2557 (8 ภาพ)


โครงการอบรมเกษตรกรจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ซึ่งจัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณจาก สพร. กระทรวงต่างประเทศ โดยมี รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นหัวหน้าโครงการ (4 ภาพ)


นายสนธยา กูลกัลยา นักศึกษาปริญญาเอกสาขาประมง (คปก. รุ่นที่ 14) ได้เดินทางไปทำวิจัยเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในกระดูกหูของปลาทู ณ National Oceanography Center มหาวิทยาลัย Southampton โดยการสนับสนุ (6 ภาพ)


การประชุมประจำปีในโครงการ Assessing Economic and Welfare Values of Fish in the LMB ซึ่งสนับสนุนโดย ACIAR กรุงพนมเปญ, 22 กรกฎาคม 2557 (58 ภาพ)


อาจารย์ภาควิชาพืชไร่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ด้านผลงานวิจัยนวัตกรรม (50 ภาพ)


อาจารย์ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมบุคลากร MRC จาก 4 ชาติสมาชิก ในหัวข้อ-training workshop on the fish larvae-sampling and identification-พนมเปญ 7-11 กรกฎาคม 2557 (129 ภาพ)


รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมไทย-ลาว ภายใต้โครงการพัฒนาสถานีวิจัยบาเจียง, 28 - 30 มิถุนายน 2557 (2 ภาพ)


การสำรวจความสัมพันธุ์ทางวิวัฒนาการของปลาหลดและปลากระทิงในภาคเหนือและภาคกลาง, 16-25 มิถุนายน 2557 (114 ภาพ)


โครงการอบรมเกษตรกรประเทศกัมพูชา จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับงบประมาณจากสพร. กระทรวงต่างประเทศ นักข่าวจากทีวีทั้ง 3 ช่องได้ติดตามทำข่าวขณะการนำเกษตรกรกัมพูชาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์, วันที่19 มิถุนายน (7 ภาพ)


การประชุมสำหรับผู้ประสานงานโครงการและเครือข่ายงานวิจัยเชิงพื้นที่ของ สกว. ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น มหาวิทยาลัยเครือข่าย (4 ภาพ)


การประชุมระดมสมองของสมาชิก 4 ประเทศ เพื่อเริ่มดำเนินงานวิจัย การอนุรักษ์ปลาลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ณ. เมืองเสียมราฐ กัมพูชา 27-28 พฤษภาคม 2557 (82 ภาพ)


การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ในต่างประเทศ โดย อ.ชัยวุฒิ และ อ.จรุงจิต กรุดพันธ์ ณ. การประชุม ASIAN FISH BIODIVERSITY CONFERENCE (98 ภาพ)


การเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา เกี่ยวกับโครงการความช่วยเหลือของ สพร. ภายใต้โครงการ "การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา" ระยะเว (13 ภาพ)


Total 259 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>