หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

Miss Sokchea Vong นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกสัตวศาสตร์) ได้รางวัล "ระดับดี" การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral presentation) กลุ่มเรื่องโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง Sokchea Vong, Ruangyote Pilajun, Areerat Lunpha, Chittraporn Yeanpet. 2023. In vitro kinetic of gas production and degradability of cassava stem treated with various substances การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (9 ภาพ)


ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เชิญอาจารย์ นักวิจัยคณะ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในด้านวิจัยและบริการวิชาการ เช้าเวลา 09.30-11.30 น. ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข บ่าย เวลา 13.30-16.30 น. ที่คณะเภสัชศาสตร์ (12 ภาพ)


รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ นำทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา เข้าร่วมดูงาน "THAIFEX-ANUGA ASIA 2023 ณ อาคารจัดแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2566 โดยคณะเกษตรศาสตร์ มีรองศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ ร่วมในกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอาหารเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบองพร้อมเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในราชอาณาจักรกัมพูชา” สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (8 ภาพ)


บุคลากรสายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง โครงการผลักดันการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากผลงานวิจัยด้านฐานชีวภาพ และเร่งรัดการสร้างผู้ประกอบการใหม่จากนักศึกษาที่มีศักยภาพ (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บรรยายโดย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์, 11 พฤษภาคม 2566 (13 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ UBU-FoSTAT Food Innovation Contest 2023 ในวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยมีท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกับรองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มีทีมจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ทีม เข้าทำการแข่งขัน และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทีม ประกอบด้วยทีม UniFy มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีม Shake Shake มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทีม JAAB UBU มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อไปแข่งในระดับชาติต่อไป (162 ภาพ)


คุณปริญญา ธรรมวัฒนะ นายกสมาคมตลาดสดไทย และคณะ เข้าเยี่ยมชมการเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟล็อค และหารือแนวทางความร่วมมืองานวิจัยทางด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ฟาร์มประมง สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง ในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 (4 ภาพ)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมนานาชาติ ภายใต้โปแกรมความร่วมมือ Higher Education Improvement Project กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง (National University of Battambang) ประเทศกัมพูชา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก World Bank ในการนี้ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ, ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ ผู้บริหารและอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และเจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจากมหาลัยแห่งชาติพระตะบอง ( National University of Battambang) ราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย Dr.Pao Srean คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (Faculty of Agriculture and Food Processing Technology) ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวืจัยและวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการและนำเสนอความก้าวหน้ากิจกรรม, 29 พฤศจิกายน 2565 (84 ภาพ)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ, ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ รวมไปถึงผู้บริหาร อาจารย์ภายในคณะให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาประมงวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม่จำปาสัก สปป.ลาว พร้อมด้วยอาสาสมัครเพื่อนไทยภายใต้โครงการกระทรวงต่างประเทศ และพร้อมกันนี้ได้พาเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤศจิกายน 2565 (80 ภาพ)


ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ รศ.ดร. วีระเวทย์ อุทโธ ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ และ รศ.ดร. เรืองยศ พิลาจันทร์ เป็นวิทยกรอบรมด้านสัตวศาสตร์ เทคโนโลยีอาหารและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง (National University of Battambang) ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 (93 ภาพ)


ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ นายสิงห์ สิงหเตโช เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันท์ และ นายกรพล สอนอาจ นายช่างเขียนแบบชำนาญการ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดตามงานการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก สปป.ลาว การก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency) กระทรวงต่างประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก (2559-2565) โดยมี ผศ.ดรกาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ (27 ภาพ)


ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ และ นางสาวจริญดา บุญจันทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้การต้อนรับ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ (Faculty of Agriculture) มหาวิทยาลัย Svay Rieng University ราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย Mr. Hong Chhun รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ Dr.Serey Mardy ผู้ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และ Mr.Khoen Sokun อาจารย์ด้านสัตวศาสตร์และสัตว์แพทย์ พร้อมนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์จำนวน 10 คน และได้ร่วมจัดกิจกรรมการเยี่ยมชมคณะต่างๆและสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การเยี่ยมชมฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์ การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี และการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน (74 ภาพ)


ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ (Faculty of Agriculture) มหาวิทยาลัย Svay Rieng University ราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย Mr. Hong Chhun รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ Dr.Serey Mardy ผู้ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และ Mr.Khoen Sokun อาจารย์ด้านสัตวศาสตร์และสัตว์แพทย์ พร้อมนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ เดินทางมาเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนี้ ผศ.ดร. อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ได้มอบของลงที่ระลึกในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ (Faculty of Agriculture) มหาวิทยาลัย Svay Rieng University นางสาวจริญดา บุญจันทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และ นางพัชรินทร์ จงใจ นักวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ที่ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ได้แก่ รศ.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์นพพร ตันติสิรินทร์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ รศ.ดร. เรืองยศ พิลาจันทร์ ประธานหลักสูตรระดับปริญญาโท เอก สาขาเกษตรศาสตร์ ดร.จิตราภรณ์ เยียนเพชร และ อาจารย์ จินดา กลิ่นอุบล อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุม ผลการประชุมเบื้องต้น ผู้บริหารของ Faculty of Agriculture, Svay Rieng University มีความประสงค์จะส่งอาจารย์ นักวิชการ นักศึกษา สาขาพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ มารับการฝึกอบรมทักษะด้าน Plant Production และ Animal Production โดยจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก World Bank และในอนาคตจะได้ส่งนักศึกษาและอาจารย์มาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก ในลำดับต่อไป (121 ภาพ)


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่สมุนไพรใบบัวบก” ณ ตำบลบุงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG” (11 ภาพ)


การนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS (Japan International Research Center for Agricultural Sciences : JIRCAS) นำโดย Kazuo Nakashima ร่วมรับฟัง โดยมี ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ และ ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาประมง ร่วมให้ข้อมูล ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 กันยายน 2565 (41 ภาพ)


การอบรมระดับนานาชาติ หัวข้อ Postharvest Technology of Horticultural Crops, Animal Nutrition and Agribusiness ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2565 ให้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง (National University of Battambang) ประเทศกัมพูชา, 24-26 สิงหาคม 2565 (62 ภาพ)


Total 259 Record : 18 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>