หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

โครงการแลกปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์ได้รับนักศึกษาจำนวน 1 คนเข้าร่วมกิจกรรมคือ Ms. Nadine B. Coronado จาก University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2558 โดยมี ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์, ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ, และ ดร.บุบผา ใจเที่ยง ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ (4 ภาพ)


ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น/ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม "ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปผสมไฮโดรคอลอยด์" ในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 9 , 2 กรกฎาคม 2558 (21 ภาพ)


การประชุมรายงานผลงานวิจัย โครงการ"พัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี" ระยะที่ 2 ครั้งที่1/2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 (31 ภาพ)


ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ หัวหน้าคณะทำงานที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตามมาตรการขุดลอกสระและแก้มลิง รวมถึงการจัดสร้างพื้นที่เก็บน้ำขนาดเล็กในท้องถิ่น ร่วมกับศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาประธานฯ ด้านการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยพร้อมด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำ และนายอำเภอของอำเภอต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 (20 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินงานจัดโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย, 3 มิถุนายน 2558 (34 ภาพ)


หนังสือ "ตะลอนทัวร์ OTOP ไปกับ อย." ต่อยอดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้าวตังข้าวกล้องงอกหน้าหมูหยอง โดยคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 29 พฤษภาคม 2558 (3 ภาพ)


โครงการ "การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารเหล่านั้นในขนุนไทย" ดำเนินการวิจัยโดย ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตา และ ดร.ทินน์ พรหมโชติ สาขาวิชาพืชสวน, 21 พฤษภาคม 2558 (3 ภาพ)


ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร) กระทรวงต่างประเทศ เพื่อให้ข้อคิดเห็นแผนงานการพัฒนาด้านการเกษตรประเทศภูฎาน, 17 พฤษภาคม 2558 (9 ภาพ)


ม.อุบลฯ ช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกร หนุนปลูกพืชทำอาหารสัตว์ส่งออก, 8 มกราคม 2558 (2 ภาพ)


สัมมนาเรื่องการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และได้บรรยายบทเรียนในการทำงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการพัฒนาด้านการเกษตร จัดโดย สำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร) กระทรวงต่างประเทศ, 26 ธันวาคม 2557 (10 ภาพ)


อาจารย์และนักวิชาการ คณะเกษตรศาตร์ ติดตามความก้าวหน้าและฝึกอบรมเกษตรกรเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรในกัมพูชา, 11 ธันวาคม 2557 (5 ภาพ)


18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand, December 3, 2014 (104 ภาพ)


18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand, December 2, 2014 (97 ภาพ)


18th WCCN Gala Dinner, Fostering Scholarship, Friendship and Collabration, Tohsang Khongjiam resort, Ubon Ratchathani, Thailand, December 2, 2014 (131 ภาพ)


18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand, December 1, 2014 (153 ภาพ)


Total 259 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>