หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

Siqning Ceremony MOU between Faculty of Agriculture, Ubon Rahathanee University (UBU), Thailand and Pampanga Agrieultural College (PAC), The Philippines, Date:7 March 2007. Time:10.00 am, Worapong Suriyaphat Hall, Ubon Yajathanee University (30 ภาพ)


Forage Symposium, Forages-A Pathway to Prosperity for Smallholder Farmers, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, Thailand, March, 5-7, 2007 (59 ภาพ)


การประชุมอุดมศึกษาเกษตรแห่งประเทศไทย ปี 2550 "อุดมศึกษาเกษตรภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง", พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3 มีนาคม 2550 (48 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ไมเคิล แฮร์ (Dr.Michael D.Hare) เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ธันวาคม 2549 (75 ภาพ)


Total 259 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18