หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมคณะ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวาริน และงานวิจัยข้าวของนักศึกษาพืชไร่ (ชั้นปีที่ 4) และนักศึกษาปริญาญาโท ณ แปลงทดลองพืชไร่ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์, วันที่ 3 กันยายน 2563 (19 ภาพ)


รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวาริน งานวิจัยเปรียบเทียบผลผลิตข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ของนักศึกษาพืชไร่ ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาปัญหาพิเศษ และงานวิจัยเปรียบเทียบผลผลิตสายพันธุ์ข้าวปรับปรุงฯ ของนักศึกษาปริญาญาโท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ แปลงทดลองพืชไร่ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ (24 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ Farm & Food Camp ที่พื้นที่ทดลองการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเจ้า โดย รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 (21 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ Farm & Food Camp ที่พื้นที่ทดลองการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเจ้า ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (7 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานข้าวเจ้าหอมวารินของ รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม และห้องปฏิบัติการพืชไร่ ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (26 ภาพ)


เจ้าหน้าที่ในโครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 สิงหาคม 2563 (20 ภาพ)


ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ได้เข้ารับฟังรายงานโครงการการผลิตปลาดุกบิ๊กอุยที่เพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง ซึ่งคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ และประสานความร่วมมือในการให้ทุนสนับสนุนโครงการผลผลิตทางการเกษตร (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์) และอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งการเยี่ยมชมนวัตกรรมการเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟล็อคและระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบอัจฉริยะ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2563 (27 ภาพ)


สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน โดยศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบไบโอฟล็อคและระบบ Aquaponics ร่วมกับการจัดการคุณภาพน้ำด้วยระบบอัจฉริยะ โดยคณาจารย์ นักวิชาการ และลูกจ้าง ร่วมให้ข้อมูล ที่ฟาร์มประมง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (25 ภาพ)


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษกร ผิวเงินยวง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเอกพืชไร่ ได้รับทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) นางสาววรนัน คุ้นเคย และนายอนุสรณ์ ธนะศรี นักศึกษาพืชไร่ ที่ได้รับทุนโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program: YSTP) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2563, 21 กรกฎาคม 2563 (21 ภาพ)


โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพน้ำในกระชังผู้เลี้ยงปลานิล เขื่อนสิรินธร โดยมีนายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ณ เขื่อนสิรินธร โดยโครงการ AQUADAPT-Thailand โดย ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมคณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้, 17-18 กรกฎาคม 2563 (13 ภาพ)


การประกวดนวัตกรรมผลิตฑ์อาหาร ปีที่ 12 รอบรองชนะเลิศ UBU-FoSTAT, Food Innovation Contest 2020 (North East Region) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 15 กุมภาพันธ์ 2563 (175 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ อาจารย์คำสว่าง สมบูนขัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป. ลาว พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาด้านการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ การประมง พร้อมคณาจารย์ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมงานเกษตรอีสานใต้ และประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในสาขาการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ในอนาคต, 14 กุมภาพันธ์ 2563 (29 ภาพ)


ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ในการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยพระตะบอง โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กรรมการคณะ คณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุม, 18 ธันวาคม 2562 (148 ภาพ)


รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร เกตุงาม ดร. จรุงจิต กรุดพันธ์ และ ดร. ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ข้าวใหม่ปลามัน” บริเวณศูนย์อาหารใต้ดิน สุนีย์เทาร์เวอร์ ระหว่างวันที่ 7-15 ธันวาคม 2562 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งทางคณะเกษตรศาสตร์ ได้นำ ข้าวเจ้าหอมวาริน ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียวธัญสิริน และ พันธุ์ปลาพื้นเมืองจากนาข้าวที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งกิจกรรมของนักศึกษาสาขาประมง เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาขน (31 ภาพ)


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, 3 ตุลาคม 2562 (14 ภาพ)


Total 259 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>