หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

การจัดตั้งเขตอนุรักษ์ที่ท่าน้ำบ้านวังสะแบงใต้ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (13 ภาพ)


นางสาวนิภาพร บุญชอบ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ ภายใต้ความดูแลและให้คำปรึกษาของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับ “ดี” พร้อมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง “ผลของซิลิกอนต่อคลอโรฟิลล์ฟลูออเรเซ็นท์และปริมาณคลอโรฟิลล์ของข้าว 4 พันธุ์ภายใต้สภาวะความเครียดเกลือ” (6 ภาพ)


การถ่ายทำสารคดีแนะนำกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอพิบูลฯ และ อำเภอโขงเจียม 4-5 กค 2560 (36 ภาพ)


Third Annual Meeting on Building a Mekong River Genetic Biodiversity Research Network. Pakse Hotel, Pakse, Lao PDR June 21-22, 2017 (26 ภาพ)


นางสาววรรณวิภา ถาพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาชาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วม กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยปริญญานิพนธ์ โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน หรือ Young Scientist and Technologist Program (YSTP) จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. และนอกจากนี้ยังได้รับทุนการศึกษา YSTP ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ทำปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ในหัวข้อ การศึกษาสมบัติการยอมให้ไอระเหยเอทานอลซึมผ่านฟิล์มพลาสติกที่ย่อยสลายได้ (Study on film permeability to ethanol vapour of biodegradable plastic films) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ และ ดร. ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล (ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก MTEC) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (4 ภาพ)


การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของปลา ร่วมกับเขตรักษาพันธู์สัตว์ป่าพนมดงรัก อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6-8 เมษายน 2560 (66 ภาพ)


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านถ่ายทอดผลงานวิจัยและยกระดับผู้ประกอบการ ในงานแสดงสินค้านวัตกรรมและผลงาน Startup อุบลราชธานี ณ ลานอะควาเรี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี, 31 มีนาคม 2560 (5 ภาพ)


รศ.ดร. สุรีพร เกตุงาม ทูลเกล้าฯ ถวาย “ข้าวเจ้าหอมวาริน” แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ประจำปี 2560 (NAC 2017) ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ. ปทุมธานี ข้าวเจ้าหอมวารินเป็นหนึ่งในผลสำเร็จของโครงการ “The Community of Practices Community outreach in Mekong region” ซึ่งเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2547 -2559 ได้รับการสนับสนุนงบวิจัยจาก BIOTEC, Generation Challenge Program (GCP) และ Rockefeller foundation (22 ภาพ)


Training workshop on next generation sequencing Can Tho University 8-12 March 2017 (105 ภาพ)


International conference on conservation genetics in Mekong River Basin, Can Tho University 6-7 March 2017 (111 ภาพ)


กิจกรรมบรรยายพิเศษ Food Safety: Perspective โดย Prof.Dr.Son Radu ภายใต้โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 กุมภาพันธ์ 2560 (51 ภาพ)


เสวนา (ประมง) เวทีเล็ก มหานทีแห่งความอุดมสมบูรณ์ มูลมังมรดกวัฒนธรรมอันมั่งคั่ง เปี่ยมพลังแห่งการพัฒนา แม่น้ำโขง แม่น้ำแห่งชีวิต-7กพ60 (47 ภาพ)


โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กุมภาพันธ์ 2560 (19 ภาพ)


นักศึกษาปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ พืชไร่ (นายศักดา คงสีลา นางสาวลดารัตน์ ทันที และนางสาวฉันทมาศ เชื้อแก้ว) และพืชสวน (นายศักดิ์นันท์ จันทคณานุรักษ์) เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 18 ( The 18th Agricultural Conference) ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 (19 ภาพ)


การอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์กับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ช่วงที่ 1, 9-14 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 มกราคม 2560 (30 ภาพ)


Total 259 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>