หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

HOI THAO, THANH PHAN LOAI CA, LUU VUC SONG ME-KONG VA CHAO PHRAYA, Diversity o Fishes in Mekong and Chao Phraya Basins-an Updated Study, Can Tho ngay 24 thang 02 nam 2011 (65 ภาพ)


Regional Symposium on Diversity of Fishes in Mekong and Chao Phraya Basins-An Updated Study, 28 February 2011 (66 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง สำรวจพันธุ์ปลาบริเวณเขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี, 23 มกราคม 2554 (72 ภาพ)


An International Workshop, Advances in Science for the Sustainable Management of the Mekong River, Ubon Ratchathani University, TH, January 18-19, 2011 (85 ภาพ)


Food Innovation Asia Conference 2010 (128 ภาพ)


อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้พบปะกับผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์, 26 พฤษภาคม 2553 (10 ภาพ)


กลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือการพัฒนาสุกรขุนและระบบบ่อก๊าซชีวภาพ ณ ห้องประชุมส่วนบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤษภาคม 2553 (6 ภาพ)


การใช้กากงาดำทำอาหารว่างให้สุนัข โดย ผศ.ดร.กาญจนา บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรายการข่าวเที่ยงวัน ช่อง 7 สี, 17 มีนาคม 2553 (1 ภาพ)


H.E. Mr. Kyoji Komachi, Ambassador of Japan to Thailand, and entourage to Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, 29 January 2010 (27 ภาพ)


การเข้าศึกษาดูงานศูนย์เกษตรอินทรีย์ (บ้านดิน) ของกลุ่มเกษตรกรภายนอก โดยมี นายสัตวแพทย์ ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์ เป็นผู้ดูแลให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เกษตรอินทรีย์ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 22 พฤศจิกายน 2550 (40 ภาพ)


Special Symposium: Biology of Cypriniformes Fishes, Wangcome Hotel:Chiangrai, Thailand, 10-15 November 2007 (48 ภาพ)


การประชุมกับหน่วยงานภายนอก ณ ห้องประชุมส่วนบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 13 พฤศจิกายน 2550 (14 ภาพ)


Signing Ceremony of Joint Research Agreement between Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan and Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University (UBU), Thaila (37 ภาพ)


การฝึกอบรมเรื่องการใช้โปรแกรมสติถิเพื่อการศึกษาด้านการประมง ภายใต้โครงการ Franco-Thai โดยความร่วมมือกับ University of Toulouse III ที่เมือง Toulouse ประเทศฝรั่งเศส (54 ภาพ)


The 1st Nagao Natural Environment Foundation training course for a Project "People ecosystems and wise use in the Mekong-Chao Pharaya region-Basic study on the aquatic fauna and flora and conservation activities participated by local residents" (38 ภาพ)


Total 259 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ] Next>>