หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ เปิดอบรมโครงการ “การฝึกอบรมการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น” ให้กับอาจารย์วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก และนักวิชาการแผนกกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 29 พค.-10 กค. 59 ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ (29 ภาพ)


คณาจารย์สาขาวิชาประมงและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 10 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุม และร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559 (122 ภาพ)


โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักไทยและญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 ก.พ. 259 (108 ภาพ)


รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประชุมร่วมกับ รองผู้อำนวยการแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก ผู้อำนวยการและบุคลากรวิทยากสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิขาการระหว่างวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 (14 ภาพ)


การนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.วิริยา พรมกอง อ.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ และผศ.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพอาหารพื้นบ้านของกลุ่มวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ในงานแถลงผลงานรัฐบาล ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ, 23 ธันวาคม 2558 (14 ภาพ)


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดี ให้การต้อนรับ และแนะนำคณะเกษตรศาสตร์, ภาควิชาอุตสาหรรมกษตร และพร้อมกันนี้ได้เข้าชมโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ดร.ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์ และ ดร.กฤษณา ศิริพล พาชมเครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, 23 พฤศจิกายน 2558 (40 ภาพ)


การประชุมนานาชาติ The 5th International Symposium on Oryzias “Oryzias in the Era of Globalization” 12th -14th November 2015 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (92 ภาพ)


การสำรวจภาคสนามของนักศึกษาภาควิชาประมง ประจำภาคการศึกษา 2558 วิชามีนวิทยา และ วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง 7 และ 8 พฤศจิกายน 2558 (42 ภาพ)


ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะที่ปรึกษา MRC ภายใต้โครงการ BIORA กรุงพนมเปญ กัมพูชา 16-24 กันยายน 2558 (66 ภาพ)


รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล ได้รับเชิญจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ เพื่อช่วยวางแผนการพัฒนาด้านเกษตรให้กับประเทศภูฏาน ในโอกาสนี้ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก 6-11 ตุลาคม 2558 (20 ภาพ)


การออกสำรวจระบบนิเวศวิทยาและประชาคมชุมชน ในโครงการวิจัยมูลนิธินากาโอกะ ณ. หมู่บ้านกำปงผลุก กรุงเสียมราฐ กัมพูชา 5-9 ตุลาคม 2558 (116 ภาพ)


กิจกรรมในโครงการพัฒนาการเกษตรของประเทศกัมพูชาโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นหัวหน้าโครงการ สนับสนุนโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ถูกนำเสนอในภาพรวมความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศไทย ในรายการเดินหน้าประเทศไทย, 6 ตุลาคม 2558 (10 ภาพ)


1st International Post Graduate Students Meeting, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, 11.30 - 13.00 hrs, Monday 24th August 2015 at U-Place Hotel, Ubon Ratchathani University ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จาก ๓ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๑๕ คน สาธารณรัฐโมซัมบิก จำนวน ๑ คน และราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๓ คน ซึ่งได้มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน ๕ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษา, ทุน และความเป็นอยู่ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะเกษตรศาสตร์จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านทุนการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องอาหาร โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (5 ภาพ)


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กรและการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี 2558" ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม (เทพรัตนสิริปภา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 กันยายน 2558 (118 ภาพ)


รางวัลรองชนะเลิศ สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม คือ ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง ชื่อผลงาน เส้นกวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูป จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเส้นกวยจั๊บที่มีลักษณะเหนียวนุ่ม ไม่ขาดง่าย รวมทั้งพัฒนาให้เป็นแบบกึ่งสำเร็จรูปสะดวกต่อการบริโภค มีคุณภาพการทำสุกที่ดีกว่า ระยะเวลาใช้ทำให้สุกต่ำกว่าเส้นแห้งในท้องตลาด ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภค และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป, 24 กรกฎาคม 2558 (4 ภาพ)


Total 259 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>