หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

บทความจากกิจกรรมข้าวใหม่ปลามัน ภายใต้การบูรณาการข้อมูลจากแผนงานวิจัย และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวิชาการด้านการจัดการการใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรชีวภาพประมงอย่างยั่งยืน ของคณะเกษตรศาสตร์ (14 ภาพ)


การประชุมโครงการพัฒนามันสำปะหลัง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีท่านอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยมีการรับฟังปัญหาในการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน, 4 มิถุนายน 2562 (15 ภาพ)


งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2562 (15 ภาพ)


ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงให้แก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว โดย ผศ. ดร. กาญจนา พยุหะ และ รศ.ดร. ธนาทิพย์ แหลมคม (47 ภาพ)


ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ GEOSS Asian Pacific Symposium ร่วมกับ Asia Pacific Biodiversity Observation Network ครั้งที่ 11 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, 24-26 ตุลาคม 2561 (63 ภาพ)


ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ และ ดร. ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Needs,Techniques, and Risk Assessment” ภายใต้โครงการ Wonders Mekong ระหว่างวันที่17-18 ตุลาคม 2561 ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา (59 ภาพ)


Mr. Kent HORTLE พร้อมด้วย Mr. Somphone PHOMMANIVONG คณะติดตามและจัดการผลกระทบของเขื่อนดอนสะโฮงต่อปลาและการประมง สปป. ลาว บริษัท Mega First Corporation Berhad ร่วมหารือกับ ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ และ ดร. ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาในอนาคต, 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (7 ภาพ)


การศึกษาทักษะการออกสำรวจภาคสนามและงานในห้องปฏิบัติการ วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง ณ บ้านกุดเรือคำ หนองแสงใหญ่่ อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (19 ภาพ)


การศึกษาทักษะการออกสำรวจภาคสนามและงานในห้องปฏิบัติการ วิชามีนวิทยา ณ บ้านด่านใหม่ อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (41 ภาพ)


ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็ก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (12 ภาพ)


ฯพณฯ รัฐมนตรีสำนักนายก นายออมสิน ชีวพฤกษ์ และดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพในพิธีเปิด “โครงการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล” ที่บ้านวังสะแบงใต้ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ (24 ภาพ)


การมอบอุปกรณ์สำหรับจัดทำเขตอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กที่ท่าน้ำโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (5 ภาพ)


กำหนดเขตอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูลที่ท่าน้ำโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (9 ภาพ)


กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนในโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (62 ภาพ)


ประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชนและผู้บริหารโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (6 ภาพ)


Total 259 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>