หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

ประชุมร่วมกับผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (7 ภาพ)


การจัดทำศูนย์เรียนรู้ปลาเสือตอลายเล็กที่โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (20 ภาพ)


การอบรมนักเรียนผู้ดูแลศูนย์เรียนการอนุรกษ์ปลาเสือตอลายเล็ก ที่โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (55 ภาพ)


ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (23 ภาพ)


ผศ. ดร ธนาทิพย์ แหลมคม และ ผศ ดร เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด ร่วมกับคณาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับท่านศึกษาธิการภาคที่ 13 และให้ข้อมูลด้านผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในเขตพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ในวันที่ 4 กันยายน 2561 (6 ภาพ)


ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เป็นนิสิตเก่าดีเด่นคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขานักวิจัย จากสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขานักวิจัย ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (11 ภาพ)


นส. พัชรี มะลิลา นักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชมเชย ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลที่ 2 ภาคบรรยาย (Oral presentation) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st Rajamangala Surin International Conference 2018 การประชุมทั้งสองจัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 (4 ภาพ)


รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม ได้รับกาดรพิจารณาคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตามเกณฑ์ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี 2561 (27 ภาพ)


พิธีปิดการฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อการสอน ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก,20 กรกฎาคม 2561 (23 ภาพ)


พิธีมอบตำราทางวิชาการเกษตรและประมงให้วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก, 16 กรกฎาคม 2561 (7 ภาพ)


รศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เชิญ ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ 13 กรกฎาคม 2561 (11 ภาพ)


ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561 (5 ภาพ)


ดร. ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ ร่วมประชุมปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายโครงการ Asia-Pacific Biodiversity Observation Network (APBON) เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เอเชียแปซิฟิค เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยรับผิดชอบในกลุ่มของระบบนิเวศน้ำจืด ณ โรงแรม PULLMAN เมืองกูชิ่ง รัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย 6-7 กรกฎาคม 2561 โดยการสนับสนุนงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น (32 ภาพ)


กิจกรรมอบรมเสวนาแผนงานวิจัยโครงการ วช.2561 พัฒนาศักยภาพปลาพื้นเมืองร่วมกับการผลิตข้าวระบบเกษตรปลอดภัย จังหวัดอำนาจเจริญ, 22 มิ.ย. 2561 (30 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย วว. จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานส่งเสริมให้เกษตรกรใน 4 จังหวัดได้แก่ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP และ Organic โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาและคณะเภสัชศาสตร์รับผิดชอบงานด้านตรวจรับรอง ในโอกาสนี้อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ได้นำผลงานวิจัยที่เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร นำไปแสดงในงานด้วย (10 ภาพ)


Total 259 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>