หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

ดร.ชัยวุฒิ และ ดร.จรุงจิต กรุดพันธ์ ร่วมกิจกรรม PEER Project 6 Riverscape Genetics to Inform Natural History of Exploied Fishes in the Lower Mekong Basin ณ เมืองเสียมราช กัมพูชา, 15 มิ.ย. 2561 (34 ภาพ)


ดร.ชัยวุฒิ และ ดร.จรุงจิต กรุดพันธ์ ร่วมกิจกรรม PEER Evidence to Action Regional Workshop ในวันที่ 12 มิ.ย. 61 และกิจกรรม Final Workshop on PEER Project 3-100 Buiding Mekong Genetic Biodiversity Network 13-14 มิ.ย. 61 ณ เมืองเสียมราช กัมพูชา (68 ภาพ)


การเสริมศักยภาพเกษตรกรผลผลิตจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพกับการผลิตอาหารปลอดภัยร่วมกับการอบรมเสวนา ณ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานีและอ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ, 24-26 พฤษภาคม 2561 (53 ภาพ)


นางสาวนิตยา ภูงาม นักศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนการศึกษา Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST) และ นางสาวหทัยพร กัมพะวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้รับทุน Young Scientist and Technologist Program (YSTP) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ และดร. ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล (MTEC) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้นำเสนอผลงานก่อนจบการศึกษา ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (2 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประชุมความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมระหว่าคณะเกษตรและคณะเภสัช ของ 5 มหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 พฤษภาคม 2561 (9 ภาพ)


การอธิบายความแตกต่างของรอยฟันฉลาม 3 ชนิด โดย ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ กรณีฉลามกัดนักท่องเที่ยวที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไทยรัฐนิวส์โชว์, 18 เมษายน 2561 (14 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์พร้อมรองคณบดีฝ่ายวิจัยและหัวหน้าภาควิชาพืชไร่ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี และ ดร.จิตรา ชัยวิมล ผู้อำนวยการสำนักรับรองระบบคุณภาพ เป็นประธานร่วมในที่ประชุม โดยคณะเกษตรศาสตร์จะมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเพื่อสร้างผลผลิตการเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP และ Organic, 9 เม.ย. 61 (10 ภาพ)


อบรมการสตัฟฟ์ปูและการสร้างการจัดแสดงระบบนิเวศแหล่งอาศัย ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี โดย ดร.ชัยวุฒิ และดร.จรุงจิต กรุดพันธ์, 8-9 มีนาคม 2561 (109 ภาพ)


ผลงานนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี2561 (59 ภาพ)


Dr.Phonesavanh Thepphsoulithone Vice President พร้อมคณะฯ จำนวน 6 ท่าน จากมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว เดินทางมาขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและสำนักงานไร่ฝึกทดลอง ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล เมื่อวันที่ 27 กพ. 2561 (20 ภาพ)


ศาสตราจารย์ ดร. Lawrwnce M. Page, University of Florida เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง 29-30 มกราคม 2561 (10 ภาพ)


ดร ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและอบรมปฏิบัติการ saving species on the edge of extinction building capacity to find and protect the Mekong experiled wild life-the wonders of Mekong พนมเปญ 14-15 พย 2560 (44 ภาพ)


อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 2561 (Research to Market. R2M 2018 ) ระดับจังหวัด ณ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 นั้น มีผู้ร่วมแข่งขัน จำนวน 10 ทีม โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 ทีม และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ (12 ภาพ)


ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กลุ่มอุตสาหกรรม ในการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 ณ ห้อง M01 ชั้น M อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 3 ตุลาคม 2560 (14 ภาพ)


ดร ชัยวุฒิ ร่วมประชุมระดมความเห็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อคัดเลือกชนิดสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 3 ตค 60 (30 ภาพ)


Total 259 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>