หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

พิธีปิดและมอบใบประกาศ การอบรมระดับนานาชาติ หัวข้อ Postharvest Technology of Horticultural Crops, Animal Nutrition and Agribusiness ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2565 ให้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง (National University of Battambang) ประเทศกัมพูชา, 26 สิงหาคม 2565 (34 ภาพ)


เนื่องในโอกาสที่ Dr. Pao Srean คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และแปรรูปอาหาร (Faculty of Agriculture and Food Processing) มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง (National University of Battambang) ประเทศกัมพูชา ได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท เอก ที่กำลังศึกษาที่คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารของทั้งสองสถาบันรวมทั้งอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ คณะเกษตรศาสตร์และแปรรูปอาหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ได้ร่วมกับจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษา ภายใต้โครงการ Higher Education Improvement Project (59 ภาพ)


พิธีเปิด การอบรมระดับนานาชาติ หัวข้อ Postharvest Technology of Horticultural Crops, Animal Nutrition and Agribusiness ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2565 ให้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง (National University of Battambang) ประเทศกัมพูชา, 24 สิงหาคม 2565 (42 ภาพ)


กิจกรรมครูพี่เลี้ยง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก (2559-2565) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม -22 สิงหาคม 2565 โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ รศ.ธนาทิพย์ แหลมคม ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ และ ผศ.ดร. อัจฉรา จุฑาเกตุ ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาประมง วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้แผนการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยฯสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน การและนำเสนองานก่อนจบการศึกษา สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาประมง ให้มีประสิทธิภาพ เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency) กระทรวงต่างประเทศ ได้ส่งมอบให้วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก โดยมี ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ (152 ภาพ)


ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ และ ผศ.ดร. อัจฉรา จุฑาเกตุ ร่วมจัดกิจกรรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาประมง วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยฯสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาประมง วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ได้ส่งมอบให้วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก โดยมี ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ (60 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุบผา ใจเที่ยง อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 16 (20 ภาพ)


บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์สุกรพ่อพันธุ์จำนวน 1 ตัว และสกรแม่พันธุ์ (สาวทดแทน) จำนวน 10 ตัว มูลค่า 199,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการสังคมของคณะเกษตรศาสตร์ โดยในพิธีประกอบด้วยผู้แทนของ CPF คุณจตุรงค์ โยธารัก รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมทีมงาน และผู้แทนของคณะเกษตรศาสตร์ ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมทีมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ (17 ภาพ)


พิธีมอบศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กิจกรรมอบรมระยะสั้นด้านวิชาการและภาคปฏิบัติเพื่อให้อาจารย์สาขาประมงของวิทยาลัยฯสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการและฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของวิทยาลัยฯ, 24 พ.ค. 2565 (21 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ(Project Steering Committee) โครงการ“การพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” และการส่งมอบอาสาสมัครเพื่อนไทยเพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯเป็นเวลา 1 ปี, 24 พ.ค. 2565 (26 ภาพ)


ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์ UBU คุณยงยุทธ และคุณจักรพงษ์ APM solution จากสต๊อกโฮห์ม ณ มหาสารคาม (Stockholm @Mahasarakam) ให้ความอนุเคราะห์พ่อพันธุ์แพะพันธุ์บอร์ แชมเปี้ยน มูลค่า 35,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสังคมของคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันท์ เป็นผู้แทนคณะในการรับมอบ วันที่ 22 พ.ค. 2565 (6 ภาพ)


กิจกรรมการอบรมนาชาติด้านสัตว์ศาสตร์ ให้แก่ อาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ประเทศกัมพูชา (International Training on Animal Science, for Staff and Students of National University of Battambang, Cambodia) 16-21 พฤษภาคม 2565 (53 ภาพ)


กิจกรรมการอบรมนาชาติด้านเทคโนโลยีการอาหาร ให้แก่ อาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ประเทศกัมพูชา (International Training on Food Technology, for Staff and Students of National University of Battambang, Cambodia) 16-21 พฤษภาคม 2565 (36 ภาพ)


กิจกรรมการอบรมนาชาติด้านประมง ให้แก่ อาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ประเทศกัมพูชา (International Training on Food Technology, for Staff and Students of National University of Battambang, Cambodia) 16-21 พฤษภาคม 2565 (51 ภาพ)


สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเฉพาะทางให้แก่อาสาสมัครเพื่อนไทยที่จะไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 14-31 มีนาคม 2565 โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2565 ประกอบด้วยกิจกรรมการสร้างโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการ ให้แก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก สปป.ลาว การพัฒนาบุคลากร (ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาประมง จำนวน 2 ทุน และหลักสูตรอบรมระยะสั้น) การพัฒนาหลักสูตร และการส่งอาสาสมัครเพื่อนไทย เพื่อไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ เป็นหัวหน้าโครงการ (15 ภาพ)


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมด้วยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูง สำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “ศูนย์วิจัยชุมชนเกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค” โดยมี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร ทีมวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ทินน์ พรหมโชติ หัวหน้าโครงการ รายงานผลการดำเนินงาน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาคได้ชื่นชมผลการดำเนินงานของทีมงานวิจัยและต้องการให้มีการขยายพื้นที่การวิจัยเพิ่มขึ้น 20 กุมภาพันธ์ 2565 (19 ภาพ)


Total 259 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>