หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

นักศึกษาคณะเกษตรฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ ezRAD technique PEER Project มหาวิทยาลัย นาตรัง 18-25 กย 60 (28 ภาพ)


รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะการสอนและการจัดกิจกรรมในห้องเรียน ผู้เข้าอบรมเป็นอาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป.ลาว จำนวน 11 คน เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก (แผนการดำเนินงาน 2560-2564) ได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ วันที่ 23 กันยายน 2560 (34 ภาพ)


ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ไทย-ลาว ครั้งที่ 22 แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ (แผนดำเนินงาน2560-2564) โดยมีอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ราชอาณาจักรไทย และอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิคและแอฟริกา กระทรวงต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานร่วมในที่ประชุม (21 ภาพ)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร (Academic Exchange) ประเภท Visiting Scholar ที่ Institute of Tropical Agriculture and Food Safety (ITAFoS) และ Faculty of Food Science and Technology, Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2560 โดยมี Professor Son Radu เป็น Academic Host ของการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ (9 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมทักษะการสอนและการจัดกิจกรรมในห้องเรียน, 10-24 กันยายน 2560 เป็นกิจกรรมภายใต้แผนการดำเนินงาน (2060-2564) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป.ลาว ได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานโครงการ (31 ภาพ)


ดร ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม SEDES IJL Fish biology and Functional ecology ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ นครโฮจีมินห์ 28-31 สิงหาคม 2560 (104 ภาพ)


รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์และผู้บริหารคณะฯ ร่วมในพิธีรับมอบพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์สุกรเพื่อการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มูลค่า 323,760 บาท จากนายนิติศักดิ์ จั่นสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เครือเจริญโภคภัณฑ์และผู้บริหารบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 (31 ภาพ)


การนำเสนองานวิจัย ดร. ชัยวุฒิ ดร. จรุงจิต กรุดพันธ์ การประชุมนานาชาติ The Annual Meeting of the Asian Society of Ichthyologists-ASI 2017 22-24 สิงหาคม 2560 ณ กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม (119 ภาพ)


การประชุมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัทปากซอง ไฮแลนด์ จำกัด วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ คณะเกษตรศาสตร์ (11 ภาพ)


ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็ก โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (22 ภาพ)


การเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับ คณะนักวิจัย SEAFDEC-IFRDMD อินโดนีเซีย ภาควิชาประมง 2-5 สค 60 (69 ภาพ)


ดร ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นผู้เชียวชาญ หลักเกณฑ์คัดเลือกสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เสี่ยงสูญพันธุ์ของไทย สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 2 สค 60 (15 ภาพ)


โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมจำปาสัก สปป.ลาว กิจกรรมภายใต้โครงการได้แก่ การพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม และ ศึกษาต่อ ปัจจุบันมีอาจารย์จากวิทยาลัยฯ ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาประมง จำนวน 2 คน) การพัฒนาการเรียนการสอน (พัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอน) การพัฒนาห้องปฏิบัติการและฟาร์มสัตว์น้ำ กิจกรรมที่ดำเนินการตั้งแต่ เม.ย.- ก.ค. 60 ได้แก่ การประเมินสถานที่ การประเมินการเรียนการสอน การประชุมระดมความคิดเห็นภาคราชการและเอกชนในแขวงจำปาสักในประเด็นการพัฒนาหลักสูตร การอบรมการเขียนแผนการสอน ได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ระยะการดำเนินงานเฟสแรก 2560-2564 ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ (60 ภาพ)


นักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก School of Biological Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM) Mr. Muhammad Rasul Abdullah Halim เข้าศึกษาตัวอย่างปลาและพัฒนางานวิจัย ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงอุบลราชธานี 17-21 กรกฎาคม 2560 (12 ภาพ)


นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนชาวประมงในลุ่มน้ำมูล (24 ภาพ)


Total 259 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>